Bashkimi i Intesa Sanpaolo me Veneto

03/07/2018 3:23 PM 0 komente

Në qershor të vitit 2017, pas likuidimit të detyrueshëm administrativ të Veneto Banca në Itali, Intesa Sanpaolo SpA bleu disa aktive, detyrime dhe marrëdhënie juridike të Veneto Banca, duke përfshirë, ndër të tjera, Veneto Banka sh.a në Shqipëri.

Në nëntor të vitit të kaluar, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë dha miratimin paraprak për blerjen e 100% të kapitalit aksioner të Veneto Banka Sh.a. nga ISP SpA, ndërsa në dhjetor u realizua regjistrimi i transferimit të aksioneve të Veneto Banka Sh.a në ISP SpA në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB).

Sipas dokumentit të planit të bashkimit, konfirmohet se bashkimi i Veneto Banka sh.a me Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a., është zgjidhja më e mirë për arsyet e mëposhtme:

-Ecuria e ISBA-s është mjaft e mirë mbi nivelin mesatar të sektorit bankar për pjesën më të madhe të treguesve, me mundësi për të përmirësuar pjesën e tregut për kreditë dhe depozitat në të ardhme;

-Veneto Banka ka regjistruar vazhdimisht një fitim negativ gjatë viteve të fundit (kryesisht për shkak të zhvlerësimit neto të ekspozimeve të kredisë) dhe ka ndaluar pothuajse çdo kredidhënie gjatë 12-18 muajve të fundit. Nga ana tjetër, pas integrimit disa potenciale komerciale mbeten për t’u zhvilluar;

-Integrimi do të ruajë marrëdhëniet e biznesit me klientët ekzistues dhe do të kontribuojë në rritjen e pjesës së tregut dhe volumit të biznesit të Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a, duke e lejuar Grupin të zvogëlojë kostot e përgjithshme operative që rrjedhin nga pasja e dy strukturave operative të ngjashme në të njëjtin vend.

-përgjatë procesit të integrimit do të nevojiten investime kapitale për të garantuar respektimin e kërkesave të detyrueshme, për të siguruar një qeverisje dhe administrim të shëndoshë të riskut dhe për të lejuar klientët e ish VB Sh.a që të operojnë në sistemet dhe rrjetin ISP Albania menjëherë pas bashkimit të dy bankave.

Integrimi, sipas planit do të zbatohet nëpërmjet bashkimit të Veneto Banka Sh.a me Intesa Sanpaolo Banka Albania, bazuar në qasjen e kontabilitetit të “bashkimit të interesave”, duke qenë se të dyja kompanitë janë nën kontrollin e përbashkët të të njëjtit aksioner të vetëm. Nuk do të ndodhë emetim i aksioneve të reja, duke pasur parasysh se kapitali neto i VB sh.a do të inkorporohet në ISBA si Rezervë e Kapitalit. Në kuadrin e inkorporimit, kapitali aksioner aktual i VB Sh.a, i shprehur në Euro, do të konvertohet në lekë.

Procesi i integrimit, në varësi të miratimit të Autoriteteve Kompetente, synohet të përfundojë deri më 30 shtator të këtij viti

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of