Bullgari / Ministria e Financave publikon projektbuxhetin për vitin 2019

01/12/2018 10:00 PM 0 komente

Ministria e Financave të Bullgarisë publikoi projektligjin për buxhetin e shtetit të Republikës së Bullgarisë për vitin 2019 dhe parashikimin e buxhetit afatmesëm për periudhën 2019-2021, raporton BNT.

Parashikimi i përditësuar i buxhetit paraqet perspektivat ekonomike afatmesme dhe prioritetet e qeverisë, si edhe parametrat kryesorë të strukturës buxhetore të vitit të ardhshëm.

Një pikë e re në përmbajtjen e këtij projektligji është edhe përfshirja e më shumë informacioneve në prezantimin e politikave të shpenzimeve, si treguesit fiskalë ashtu edhe treguesit kryesorë për të matur shtrirjen e zbatimit të tyre.

Objektivat kryesorë mbeten ruajtja e qëndrueshmërisë fiskale dhe zbatimi i një politike fiskale koherente, transparente dhe të parashikueshme që kontribuon në përmirësimin e mjedisit të biznesit, rritjen e investimeve dhe nxitjen e zhvillimeve në tregun e punës për të arritur rritjen ekonomike dhe punësimin, në përputhje me rregullat e përbashkëta të BE-së.

Në këtë projektbuxhet parashikohen objektivat e bilancit buxhetor për periudhën 2019-2021, një deficit prej 0.5% të PBB-së për vitin 2019 dhe një pozicion i balancuar të buxhetit në vitin 2020, i cili do të mbetet i pandryshuar në vitin 2021.

Politikat e të ardhurave dhe shpenzimeve në këtë parashikim janë vazhdim i parashikimit të buxhetit afatmesëm për periudhën 2019-2021 dhe për të rejat, si aspektet makroekonomike ashtu edhe kapacitetet e zgjeruara fiskale janë për të siguruar fonde për sektorët prioritarë dhe për të realizuar masa horizontale që ndikojnë në sferën e buxhetit.

E shprehur si përqindje e PBB-së, të ardhurat për periudhën 2019-2021 tregojnë një rënie prej 37.7% në 35.8%, ndërsa në terma nominalë, ato priten të rriten nga 43 857.0 milionë BGN në vitin 2019 në 47 582.3 milionë BGN në vitin 2021.

Politika fiskale ka marrë parasysh efektet e ndryshimeve aktuale në legjislacionin tatimor, në lidhje me zbatimin e masave për nxitjen e zhvillimit ekonomik, zvogëlimin e barrës administrative dhe transpozimin e dispozitave të së drejtës europiane në fushën e taksave. Në periudhën afatmesme, sipas këtij projektbuxheti, parashikohet të mbahet norma në nivele të ulëta tatimore për korporatat dhe për individët, gjë që kontribuon në rritjen ekonomike dhe ka një ndikim pozitiv në ofertën dhe kërkesën e punës.

Për sa i përket politikës sociale, buxheti parashikon fonde që arrijnë në 40.4 milionë BGN për çdo vit të periudhës së parashikimit (50% më shumë krahasuar me fondet e këtij viti) që do të shkojnë në ndihma për ngrohje dhe ofrimin e mundësive të barabarta; 150 milionë BGN shtesë për çdo vit të periudhës së parashikimit për të mbuluar strukturën të Nenit për personat me aftësi të kufizuara dhe ligjin e asistencës sociale; 7 milionë BGN do të shkojnë për një lloj të ri asistence sociale mujore për fëmijët jetimë që nuk kanë përfituar të drejtën e pensionit, sipas ndryshimeve të Ligjit mbi Familjen për Fëmijët.

Politikat për arsimim të arritshëm dhe me cilësi të mirë zbatohen përmes një qasjeje integruese holistike bazuar në veprimet e ndërlidhura dhe të koordinuara të institucioneve në nivel kombëtar dhe lokal. Fondet e buxhetit të shtetit janë përqendruar kryesisht në katër shtyllat për financimin e sistemit arsimor, në përputhje me Ligjin për Arsimin parashkollor dhe të detyrueshëm, si dhe financimin e trajnimeve të studentëve dhe doktorantëve, të përcaktuara në bazë të një programi gjithëpërfshirës në vlerësimin e cilësisë së trajnimit.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of