Diskutimet për paketën, sa do rritet kufiri i tatimit të pagës dhe niveli i ri i dividendit, taksë e re për personat fizikë tregtarë

Shoqatat e biznesit janë në diskutime me Ministrinë e Financave lidhur me paketën e re fiskale për vitin 2019, ku po shqyrtohen ndryshime në ligjin për të ardhurat, procedurat tatimore, TVSH, akcizat. Dy ndryshimet kryesore në ligjin për tatimin mbi të ardhurat lidhen me rishikimin e normës së tatimit mbi dividentin dhe kufirit tw tatueshwm tw pagws. Konkretisht, synohet ulje e tatimit mbi dividendin, i cili sot është në nivelin e 15%. Është ende në shqyrtim nëse dividendi do të … Continue reading Diskutimet për paketën, sa do rritet kufiri i tatimit të pagës dhe niveli i ri i dividendit, taksë e re për personat fizikë tregtarë