Zyrtarizohet paketa: Dividendi 8%, rritet në 150 mijë lekë kufiri për taksimin e pagës me 23%

10/10/2018 11:54 AM 0 komente

Ministria e Financave ka zyrtarizuar propozimet për paketën e re fiskale 2019. Në projektligjin “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA  NË LIGJIN NR. 8438, datë 28.12.1998 “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR” parashikohet ulja e dividendit nga 15%, që ëhstë aktualisht në 8% dhe rritja e kufirit për tatimin 23% të pagës nga 130 mijë lekë në 150 mijë lekë.

Sipas relacionit shoqërues, ky projektligj synon:

– Lehtësimin e ngarkesës fiskale mbi dividendin në përputhje me Programin e Qeverisë.

-Lehtësimin e ngarkesës fiskale për të punësuarit, duke zgjeruar fashën e të punësuarve që tatohet me shkallën 13%.

– Mbrojtjen e bazës tatimore në Shqipëri, duke zgjeruar dhe qartësuar konceptin mbi burimet e të ardhurave në Republikën e Shqipërisë.

– Sanksionimin në ligjin e brendshëm tatimor të së drejtës së vendit tonë për të tatuar në Shqipëri të ardhurat e realizuara nga shitja e drejtpërdrejtë apo e tërthortë e aseteve/të drejtave që derivojnë nga pasuri të paluajtshme të vendosura në territorin e e Republikës së Shqipërisë.

 

Dividendi

Sipas projektligjit, në nenin 33 “Mbajtja në burim e tatimit mbi të ardhurat”, pika 1 ndryshohet me përmbajtjen si vijon:

“1. Të gjithë personat rezidentë në Republikën e Shqipërisë, organet e qeverisjes qendrore e vendore, organizatat jofitimprurëse dhe çdo subjekt tjetër, i njohur nga legjislacioni në fuqi, janë të detyruar të mbajnë tatimin në burim nga shuma bruto e pagesave të mëposhtme, që lindin nga një burim në Republikën e Shqipërisë sipas shkallëve të mëposhtme:

1.1.  15 përqind për:

 1. a) interesat dhe pagesat e ngjashme me to:
 2. b) pagesat për të drejtat e autorit dhe për pronësinë intelektuale:
 3. c) pagesat për shërbimet teknike, shërbimet e menaxhimit, shërbimet e konsulencës, shërbimet financiare dhe ato të sigurimit:

ç)  pagesat për menaxhimin dhe pjesëmarrjen në këshillat drejtues:

 1. d) pagesat për ndërtimin, instalimin, montimin ose për punë mbikqyrëse që lidhen me to:
 2. dh) pagesat për qeratë:
 3. e) pagesat për shfaqjet e aktorëve, të muzikantëve ose sportistëve, përfshirë pagesa të tilla që u bëhen personave, të cilët punësojnë artistë ose sportistë apo ndërmjetësojnë për shfaqjet e tyre:

ë) të ardhurat e individëve nga lojërat e fatit dhe kazinotë:

1.2.  8 përqind për:

 1. a) dividendët:
 2. b) ndarjet e fitimit”.

Neni 8

Në nenin 38 “Dispozita kalimtare”, shtohet pika 9 me përmbajtjen si vijon;

“9. Norma e tatimit mbi dividendin në shkallën 8% do të aplikohet edhe për fitimet e pashpërndara të realizuara në vitet 2017 e më parë, me kusht që këto fitime të mos jenë kapitalizuar”.

Sipas relacionit që shoqëron projektligjin, reduktimi i normës së dividendit nga 15 % në 8 %, prezantohet si një masë e cila do ulë ngarkesën fiskale të investitorëve, duke nxitur alokimin më të shpejtë të kapitalit në ekonomi apo shtimin e konsumit.

Krahas nevojës për riinvestime dhe rritje kapitali nga ana e shoqërive, është e rëndësishme edhe lëvizja efikase e kapitalit financiar dhe nxitja e diversifikimit të portofoleve nga investitorët. Aktualisht norma e tatimit mbi dividendin prej 15 %, duke u kombinuar me normën e tatimit mbi fitimin korporativ 15 %, prodhon një ngarkesë fiskale prej 27.75 % për investitorët. Ndryshimi i propozuar ul ngarkesën fiskale për investitorët në 21.8%, nivel ky i krahasueshëm me tatimin efektiv të pagave të larta.

Krahas propozimit për aplikimin e tatimit të dividendit në shkallën 8 % , gjithashtu është propozuar që po kjo normë të aplikohet edhe për shpërndarjen e dividendëve që mund të bëjë shoqëria dhe që i përkasin fitimeve të viteve para se ky ndryshim të prodhojë efekte (fitimeve të viteve 2017 e me parë). Kjo, pasi Ministria e Financave dhe Ekonomisë gjykon se një incentivë e tillë do të ndikojë pozitivisht si në të ardhurat e buxhetit të shtetit, ashtu edhe në rritjen e konsumit apo diversifikimit të kapitalit financiar në kompani të ndryshme.

 

Tatimi mbi pagën

Sipas relacionit, propozohet gjithashtu, ulje e ngarkesës fiskale për të punësuarit, duke e rritur fashën e të ardhurave, nga 130.000 lekë/muaj në 150.000 lekë/muaj, që tatohen me normën 13 %. Nëpërmjet kësaj mase synohet të ulet barra tatimore për rreth 15.400 punëmarrës.

 

Ndryshime të tjera

Ruajtja dhe zgjerimi i bazës së tatimit në Shqipëri përbën një nga sfidat e rëndësishme për konsolidimin fiskal të vendit, pasi për të ardhurat që gjenerohen në Shqipëri, duhet që edhe tatimet të paguhen po në Shqipëri. Problemet e planifikimit agresiv tatimor, shmangies dhe minimizimit të tatimit, erozionit të bazës së tatueshme dhe zhvendosjes së fitimeve në parajsa fiskale apo juridiksione me nivele të ulta taksash, përbëjnë shqetësime serioze për administratat fiskale si të vendeve të zhvilluara ashtu edhe të vendeve në zhvillim.

Në këtë kontekst, ndryshimet e propozuara synojnë që të ardhurat e realizuara nga shitja e drejtpërdrejtë apo e tërthortë e aseteve/të drejtave nga zotëruesit e tyre, pavarësisht kompleksitetit të strukturës së pronësisë, dhe që janë të lidhura me asete /të drejta të vendosura në territorin e Republikës së Shqipërisë, duhet të tatohen në Shqipëri (ashtu sikundër tatohen ndryshimet e pronësisë të drejtpërdrejta brenda territorit të vendit).

Në përcaktimin e bazës së tatueshme për shoqëritë tregtare rol të rëndësishëm luajnë shpenzimet e kryera nga ana e saj në kuadrin e veprimtarisë ekonomike. Referuar konstatimeve të administratës tatimore është vënë re rritje fiktive e shpenzimeve për dieta. Në këtë kuadër është e rëndësishme që për efekt të legjislacionit fiskal, të zbriten vetëm ato shpenzime, të cilat kryhen për qëllime të biznesit, që synojnë sigurimin dhe ruajtjen e të ardhurave. Pra, përfshirja në shpenzimet e panjohura të shpenzimeve të kryera nga shoqëritë për dieta stafi, të cilat tejkalojnë 50% të fondit të pagës bruto vjetore, është masë që ndihmon në ruajtjen e bazës së tatueshme dhe është në koherencë me parimet e Ligjit “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar.

 

Ndryshimet

Neni 1, parashikon se do të konsiderohen të ardhura me burim në Republikën e Shqipërisë, të ardhurat nga pasuria e paluajtshme, të ardhurat që rrjedhin nga të drejtat mbi pasurinë e paluajtshme që ndodhet në Republikën e Shqipërisë, nga të drejtat për shfrytëzimin e pasurive minerale, nga të drejtat për shfrytëzimin e pasurive hidrokarbure ose nga të drejta të tjera për shfrytëzimin e burimeve natyrore nga toka ose deti brenda sovranitetit të Republikës së Shqipërisë.

Pika 2 e këtij neni përcakton si të ardhura me burim në Republikën e Shqipërisë dhe të ardhurat nga tjetërsimi i pasurisë dhe të drejtave, si dhe nga tjetërsimi i aksioneve ose interesave të ngjashme, siç janë interesat në ortakëri ose kudo që ndodhen, në qoftë se, në çdo kohë gjatë 365 ditëve para tjetërsimit, këtyre aksioneve ose interesave të ngjashme ju rrjedh më shumë se 50 për qind e vlerës direkt ose indirekt nga pasuria e paluajtshme, të drejtat ose informacioni, të vendosura në Shqipëri.

Gjithashtu, ky nen parashikon qartësimin e konceptit se të ardhurat e një personi jorezident, të përfituara si rezultat i pagesave të kryera nga një person rezident shqiptar, për shërbimet e kryera nga ky person jorezident, do të konsiderohen të ardhura me burim në Republikën e Shqipërisë

Neni 2 përmban zëvendësimin e pasqyrës nr. 1 me pasqyrën nr. 1 që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij, me qëllim ndryshimin e tatimit për të ardhurat nga punësimi për kategorinë e punëmarrësve me të ardhura mbi 130.000 lekë në muaj. Gjithashtu, përcakton se tatimi për të ardhurat nga dividendët për individët bëhet në shkallën 8 përqind.

Neni 3 përfshin në fushën e veprimit të tatimit mbi fitimin çdo person jorezident që aktualisht nuk është pjesë e këtij neni, dhe që nuk i nënshtrohet tatimit mbi të ardhurat”

Neni 4, përfshin në parashikimet për shpenzimet e panjohura dhe shpenzimet për dieta që tejkalojnë 50 për qind të fondit të pagës bruto vjetore, me qëllim ruajtjen e bazës së tatueshme.

Neni 5, parashikon se nëse gjatë një periudhe tatimore pronësia direkte dhe / ose indirekte e kapitalit aksionar ose e të drejtave të votimit të një personi juridik ndryshon me më shumë se 20% në vlerë ose numër aksionesh, personi juridik trajtohet si të jetë duke shitur një pjesë proporcionale të të gjitha pasurive të tij menjëherë përpara ndryshimit. Personi në këtë rast trajtohet si; a) përfitues i të ardhurave nga shitja, e barabartë kjo me pjesën proporcionale të vlerës së tregut të aktivit në atë kohë; dhe b)riblerës i aktivit për të njëjtën vlerë.

Në këtë nen gjithashtu, parashikohet detyrimi për njoftim që personi juridik ka ndaj administratës tatimore në rast të një ndryshimi të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të pronësisë prej 10% ose më shumë.

Neni 6, parashikon se një personi jorezident, me qëllim pagesën e tatimit në R.SH., i kërkohet të përgatisë një deklaratë të të ardhurave të tatueshme dhe deklarata duhet të dorëzohet sipas afateve të përcaktuara në Ligjin “Për tatimin mbi të ardhurat në R.Sh”.

 

Neni 7, parashikon mbajtjen e tatimit në burim në masën 8 përqind për pagesat e kryera për dividendë apo shpërndarje fitimesh.

Neni 8 përmban një shtesë në nenin 38 “Dispozita kalimtare”, duke sqaruar se norma e tatimit mbi dividendin në shkallën 8% do të aplikohet edhe për fitimet e pashpërndara të realizuara në vitet 2017 e më parë, me kusht që këto fitime të mos jenë kapitalizuar.

 

PROJEKTLIGJI I PLOTE

 

Neni 1

Në nenin 40 “Regjistrimi i personave, që ushtrojnë veprimtari tregtare dhe jotregtare”, në fund të pikës 1 shtohet fjalia me përmbajtjen si më poshtë:

Një person fizik me të njëjtin numër te identifikimit personal, regjistrohet vetëm njëherë nga Qëndra Kombëtare e Biznesit. Atij i lind e drejta të regjistrohet dhe pajiset me një NIPT/NUIS të ri nga QKB, vetëm mbas çregjistrimit të NIPT/NUIS egzistues.”.

 Neni 2

Në nenin 43 “Përditësimi i të dhënave të regjistrimit”, pas pikës 1/1, shtohet pika 1/2 me përmbajtjen si më poshtë:

 “1/2. Edhe personi fizik tregtar i pajisur me NIPT/NIUS, për çdo veprimtari të re që kërkon të regjistrojë, pajiset me një çertifikatë, me numër unik identifikimi të njëjtë me atë të regjistrimit, por me numër serial të ndryshëm, me qëllim identifikimin e vendndodhjes të veprimtarisë së re”.

 Neni 3

Në nenin 44 “Kalimi në regjistrin pasiv”, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

 1. Në pikën 1, në fund të shkronjës “c” shtrohet shprehja me përmbajtjen si më poshtë:

“, mbasi më parë të jenë paguar të gjitha detyrimet tatimore.”.

 1. Pas pikës “4” shtohet pika “4/1” me përmbajtjen si më poshtë:

 “4/1. Kalimi në regjistrin pasiv të tatimpaguesve persona fizikë nga Qëndra Kombetare e Biznesit, bëhet duke verifikuar më parë pagimin e detyrimeve tatimore nga ana e tyre.  Verifikimi në Administratën Tatimore bëhet në rrugë elektronike brenda së njëjtës ditë pune.”.

 1. Pika 7 ndryshon me përmbajtjen si më poshtë:

7. Administrata tatimore qëndrore publikon në faqen zyrtare të internetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe përditëson listën e tatimpaguesve që janë në regjistrin pasiv.

Çdo transaksion i kryer nga tatimpaguesit, persona fizikë apo juridikë, tregtarë, që janë në regjistrin pasiv, konsiderohet shkelje administrative dhe dënohet në përputhje me nenin 116 të këtij ligji.

Gjithashtu, çdo transaksion i kryer nga tatimpaguesit aktivë, persona fizikë apo juridikë tregtarë, apo nga personat e tjerë juridikë jofitimprurës, me tatimpaguesit që janë në regjistrin pasiv, konsiderohet shkelje administrative dhe dënohet në përputhje me pikën 2 të nenit 128 të këtij ligji. Ky dënim nuk aplikohet në rastet kur për arsye teknike, lista e tatimpaguesvë në regjistrin pasiv nuk është përditësuar nga Administrata tatimore.”.

 Neni 4

Neni 45 me titull “Çregjistrimi i subjekteve tatimore” ndryshon në titull dhe përmbajtje si më poshtë:

 Neni 45

Çregjistrimi i subjekteve/tatimpaguesve

 1. Subjektet/tatimpaguesit, të cilët janë regjistruar në Administratën Tatimore sipas pikave 1 deri 4 të nenit 40, dhe nenit 42 të këtij ligji, çregjistrohen nga regjistri i administratës tatimore vetëm mbas çregjistrimit të tyre në QKB dhe në Gjykatë.

 Subjektet/tatimpaguesit të cilët janë të regjistruar ne administratën tatimore sipas pikës 4.1 të nenit 40, çregjistrohen nga Drejtorite Rajonale tatimore, sipas procedurave të përcaktuara në Udhëzimin e Ministrit te Financave.

 Datë e çregjistrimit të tatimpaguesit në administratën tatimore është data e çregjistrimit në QKB ose Gjykatë, për të gjithë subjektet që çregjistrohen pranë tyre.

 Datë e çregjistrimit të personave juridikë publikë apo të ngjashme me to, si dhe institucioneve e organizatave ndërkombëtare, eshte data e aktit/vendimit të mbylljes nga institucioni përkatës.

 Datë e çregjistrimit për subjektet/tatimpaguesit e tjerë është data e miratimit të çregjistrimit të tyre nga administrata tatimore.

 Çregjistrimi i subjekteve/tatimpaguesve që janë pjesë e regjistrit të QKB-së.

 3.1. Çregjistrimi i subjektit/tatimpaguesit nga regjistri i administratës tatimore fillon në QKB, dhe mbas çregjistrimit në QKB, bëhet çregjistrimi në regjistrin e administratës tatimore. Hapat që ndiqen janë si më poshtë:

 a) paraqitja e kërkesës për çregjistrim nga personi fizik,

 1. b) hapja e procedurave të likujdimit/bashkimit/ndarjes nga personi juridik,
 2. c) paraqitja e raportit përfundimtar të likujdimit për personin juridik,

ç) miratimi i vendimit të bashkimit/ndarjes së shoqërive për personin juridik,

 1. d) njoftimi i QKB-së nga administrata tatimore mbi detyrimet tatimore dhe deklaratat e padorëzuara të tatimpaguesit,
 2. dh) përmbushja e detyrimeve ligjore dhe pagesa e detyrimeve tatimore,
 3. e) çregjistrimi përfundimtar në regjistrin e QKB-së dhe të administratës tatimore.

 3.2. Qendra Kombëtare e Biznesit, me marrjen e kërkesës për çregjistrim të personit fizik, njofton menjëherë organin tatimor në rrugë elektronike mbi datën e kërkesës për çregjistrimin e tij.

 Për personat juridikë, QKB njofton statusin e shoqërisë në likujdim, dhe në vijim, kur shoqëria dorëzon raportin përfundimtar të likujdimit, dërgon në organin tatimor datën e paraqitjes së këtij raporti. 

 Për personat juridikë që kryejnë çregjistrimin nëpërmjet procedurave të bashkimit apo ndarjes së shoqërive, QKB dërgon në organin tatimor përkatës vendimin përfundimtar të miratimit të bashkimit/ndarjes së shoqërive.

 3.3. Administrata tatimore, brenda 10 ditëve pune nga data e paraqitjes së kërkesës për çregjistrim të personave fizikë, apo paraqitjes se raportit përfundimtar të likujdimit për personat juridikë, është i detyruar të verifikoje dhe vlerësojë situatën tatimore të subjektit/tatimpaguesit në llogarinë e tij në kontabilitetin dhe sistemin e te dhënave që disponon.  Për situatën tatimore të subjektit/tatimpaguesit, si dhe për deklaratat e padorëzuara nga ai, administrata tatimore njofton brenda këtij 10 ditori tatimpaguesin.

 Kur administrate tatimore, sipas analizës së riskut, gjykon se është e nevojshme të ushtrojë kontroll në mjedisin ku kryen veprimtarinë subjekti, ky kontroll dhe pasqyrimi i tij në situatën e tatimpaguesit nuk mund të zgjatë më shumë se 30 ditë kalendarike.

 Komunikimi me QKB–në, mbi detyrimet tatimore dhe deklaratat e padorëzuara  të tatimpaguesit do të bëhët në rrugë elektronike, në kohë reale, sipas marrëveshjes dypalëshe dhe protokollit elektronik të komunikimit midis QKB-së dhe DPT-së.

 3.4. QKB nuk mund të kryejë çregjistrimin e subjektit, në qoftë se brenda afatit 30 ditor, në situatën e tatimpaguesit në kohë reale, rezultojnë  detyrime tatimore të papaguara të tatimpaguesit dhe deklarata tatimore të padorëzuara, si dhe në rast se ai nuk ka paraqitur pasqyrat financiare të mbylljes së aktivitetit deri në momentin e mbylljes. Në raste të veçanta, kur deklaratat apo pasqyrat financiare nuk janë dorëzuar nga subjektet, komunikimi midis organit tatimor dhe QKB-së, mund të bëhet me postë elektronike (email), ose edhe me shkresë zyrtare.

 3.5. Nëse në situatën në kohë reale të tatimpaguesit/subjektit: nuk ka detyrime tatimore të papaguara si dhe deklarata të padorëzuara, QKB kryen menjëherë çregjistrimin e tatimpaguesit, duke njoftuar menjëherë në rrugë elektronike administratën tatimore për datën e çregjistrimit të tij.

 Çregjistrmi i subjekteve/tatimpaguesve që likujdohen në Gjykatë.

 4.1. Gjykata, me marrjen e kërkesës për çregjistrim prej subjektit/tatimpaguesit, njofton menjëherë organin tatimor kompetent për regjistrimin e hapjes së procedurave të likuidimit dhe në vijim për paraqitjen e raportit përfundimtar të likujdimit. Ky njoftim bëhet edhe për personat juridikë që likujdohen dhe çregjistrohen në gjykatë sipas dispozitave të ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, apo subjekteve/tatimpaguesve që hyjnë në procedura falimentimi.

 

4.2. Administrata tatimore, brenda 10 ditëve punë nga data e paraqitjes së kërkesës për çregjistrim në Gjykatë, është e detyruar të verifikojë situatën tatimore të subjekteve dhe njofton gjykatën dhe subjektin mbi këtë situatë. Kur organi tatimor, sipas analizës së riskut, gjykon se është e nevojshme të ushtrojë kontroll në mjedisin ku ushtron veprimtarinë subjekti, atëherë ky kontroll, pasqyrimi i tij në situatën e tatimpaguesit dhe njoftimi i gjykatës nuk mund të zgjatë më shumë se 30 ditë kalendarike.

 

4.3. Gjykata nuk mund të kryejë çregjistrimin, në qoftë se brenda afatit të 30 diteve, administrata tatimore e kundërshton me shkrim çregjistrimin. Kundërshtimi i çregjistrimit të tatimpaguesit nga administrata tatimore tregon shumën e detyrimeve tatimore të papaguara të tatimpaguesit dhe faktin që nuk ka dorëzuar deklarata tatimore apo nuk ka paraqitur pasqyrat financiare të mbylljes së aktivitetit deri në momentin e likuidimit perfundimtar.

 

Nëse organi tatimor nuk i përgjigjet gjykatës brenda afatit 30 ditor, gjykata çregjistron subjektin/tatimpaguesin dhe njofton në të njëjtën ditë organin tatimor dhe tatimpaguesin

 

4.4. Kur subjekti paguan detyrimet e papaguara në kohë, administrate tatimore njofton menjëherë gjykatën dhe vetë subjektin, se ai nuk ka detyrime tatimore të papaguara. Gjykata kryhen çregjistrimin dhe dërgon në administratën tatimore dokumentin e çregjistrimit të subjektit, përfshirë datën e cregjitrimit.

 

 1. Çregjistrimi i subjekteve/tatimpaguesve që regjistrohen vetëm në regjistrin e administratës tatimore, sipas pikës 4.1 të nenit 40 të ligjit, dhe që janë të regjistruar në drejtoritë rajonale tatimore me procedura të thjeshtuara si: ambulantë, përfaqësues tatimorë, fermerë, individët etj., bëhet pranë drejtorive rajonale tatimore përkatëse, sipas procedurave të thjeshtuara të parashikuara në Udhezimin e Ministrit të Financave.

 

 1. Subjektet e regjistruara në QKB/Gjykatë dhe në administratën tatimore, çregjistrohen nga regjistri elektornik pasi të kenë paguar të gjitha detyrimet tatimore, përfshirë detyrimet që lindin në rastin kur çregjistrimi kryhet me likujdim. Në rastin e falimentit subjekti/tatimpaguesi do të çregjistrohet sipas vendimit të gjykatës me statusin “i falimentuar”.

 

 1. Nëse, pavarësisht se detyrimi tatimor për të cilin është kundërshtuar çregjistrimi është shlyer, por administrate tatimore nuk e ka tërhequr kundërshtimin, subjekti/tatimpaguesi paraqet pranë QKB-së apo Gjykates dokumentin që vërteton shlyerjen e detyrimeve tatimore. Në këtë rast, Qendra Kombëtare e Biznesit apo Gjykata kryejnë menjëherë çregjistrimin dhe njoftojne administratën tatimore dhe tatimpaguesin.

 

 1. Çregjistrimi i subjektit/tatimpaguesit në Qendrën Kombëtare të Biznesit apo Gjykatë nuk eliminon detyrimet tatimore të papaguara dhe nuk e ndalon administratën tatimore të vlerësojë, ose të mbledhë me forcë detyrimet tatimore. “.

Neni 5

Në nenin 68 “Vlerësimi tatimor”, në pikën 8 shprehja “… deri në vlerën deri në 100 (njëqind) lekë,” zëvendësohet me shprehjen “… deri në vlerën 1 000 (një mijë) lekë”.

 

Neni 6

Në nenin 71 “E drejta për të përdorur mënyra alternative vlerësimi”, pas shkronjës “ë” shtohet shkronja “f” me përmbajtjen si më poshtë:

 

“f) tatimpaguesi me status “person fizik tregtar”, i cili, për qëllime të shmangies tatimore dhe minimizimit të detyrimit tatimor, regjistron/mban më teper se një numër identifikimi unik të subjektit, dhe dorëzon deklarata të veçanta për çdo NIPT/NUIS.”.

 

Neni 7

Pas nenit 71/1 shtohet neni 71/2 me përmbajtjen si më poshtë

 

Neni 71/2

Përdorimi i metodave alternative të vlerësimit ne rastet e veprimeve për shmangien e tatimit dhe abuzimit me parimet e ligjit tatimor

 

 1. Në rastet kur një apo disa tatimpagues kryejnë veprime, apo hyjnë në transaksione direkte apo indirekte me persona të tretë, ku:
 2. a) veprimet e ndërmarra nga tatimpaguesi deformojnë parimet e ligjit tatimor
 3. b) veprimet/transaksionet nuk bazohen në parimin e vlerës së tregut;
 4. c) veprimet/transaksionet janë pa efekte ekonomike thelbësore;

ç) forma e veprimit/ transaksionit  nuk  reflekton  thelbin  e  tij  ekonomik;

 1. d) evidentohen elementë të veprimeve/transaksioneve që synojnë shmangien ose uljen e detyrimeve tatimore,

 

për përcaktimin e detyrimit tatimor, administrata tatimore  nuk merr parasysh një veprim/transaksion apo një seri veprimesh/transaksionesh, të cilat, duke qene se janë ndërmarrë me synim përfitimin e një avantazhi tatimor që vjen në kundërshtim me qëllimin e ligjit,  rezultojnë fiktive në bazë të te gjitha fakteve dhe rrethanave.

 1. Kur një veprim/transaksion apo seri veprimesh/transaksionesh janë në kushtet e paragrafit “1” më sipër, veprimi/transaksioni rikarakterizohet dhe detyrimi tatimor llogaritet në përputhje me dispozitat për vlerësimin tatimor alternativ të këtij ligji dhe ligjeve të tjera tatimore.”.

 

Neni 8

Në nenin 75 “Detyrimet tatimore të paguara më tepër” shtohet pika 3 me përmbajtjen si më poshtë:

 

“3. Kompensimi nga teprica kreditore i detyrimeve tatimore brenda çdo tatimi, me përjashtim të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore, kryhet automatikisht nga sistemi informatik”.

 

Neni 9

Në nenin 79 “Radha e pagesës së kontributeve dhe të detyrimeve tatimore” në fillim të pikës “1” shtohet fjalia me përmbajtjen si më poshtë:

 

Pagesat e kryera për çdo tatim, përveç pagesave për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, fillimisht do të shkojnë për të mbyllur detyrimet më të hershme brenda të njëjtit lloj detyrimi, nëqoftëse këto detyrime nuk janë në proces apelimi apo gjykimi.”.

 

Neni 10

Në nenin 89 “Njoftimi dhe kërkesa për të paguar”, pika 1 ndryshon me përmbajtjen si më poshtë:

 

1. Kur administrata tatimore konstaton se një tatimpagues nuk ka paguar plotësisht dhe në datën e caktuar detyrimet tatimore, ajo i dërgon atij:

 1. a) në rrugë elektronike, në përputhje me legjislacionin e komunikimeve elektronike dhe kur tatimpaguesi kanë dhënë pëlqimin për pranimin e njoftimit në rrugë elektronike, dhe
 2. b) me postë rekomande,

një njoftim me shkrim, ku kërkon pagesën e plotë të detyrimit tatimor. Për njoftimin dhe kërkesën për të paguar detyrimet tatimore zbatohen afatet dhe procedurat e parashikuara në nenin 69 të këtij ligji”.

 

Neni 11

Në nenin 103 “Procedurat për deklarimin e detyrimit tatimor si të pambledhshëm dhe fshirja/shuarja e tij”, bëhen ndryshimet dhe shtesat si më poshtë:

 

 1. Pika 7 ndryshon me përmbajtjen si më poshtë:

 

“7. Pas deklarimit të pambledhshëm të detyrimit tatimor ose të një pjese të tij, organi tatimor evidenton në regjistrin kontabël detyrimet që janë deklaruar të pambledhshëm në zbatim të ligjit”.

 

 1. Pas pikës 7 shtohen pika 8 dhe pika 9 me përmbajtjet si më poshtë:

 

“8. Fillimi i procedurës për deklarimin e detyrimit tatimor si të pambledhshëm, mund të bëhet me kërkesë nga ana e tatimpaguesit ose kryesisht nga ana e organit tatimor.

 1. Administrata tatimore publikon çdo vit vlerën totale të detyrimeve tatimore të deklaruara si të pambledhshme, numrin e kërkesave në total dhe numrin e kërkesave të pranuara.”.

 

Neni 12

Në nenin 107 “Pagesa e detyrimit tatimor, objekt ankimi”, në fund të fjalisë në pikën 2 shtohet shprehja me fjalët si më poshtë:

 

“, si dhe kamatvonesat e llogaritura.”

 

Neni13

Në nenin 115 “Plotësim i pasaktë i deklaratës tatimore”, në pikën “2”, shtohet në fund, fjalia me këtë përmbajtje:

Shumë e papaguar e detyrimit tatimor konsiderohet edhe deklarimi i pasaktë i tepricës kreditore të TVSH-së, e cila llogaritet si diferencë e tepricës kreditore që duhej deklaruar me tepricën kreditore të deklaruar”.

 

Neni 14

Pas nenit 115/1 shtohet neni 115/2 me përmbatjen si më pshtë:

 

Neni 115/2

Dënimet për mosnjoftimin e ndryshimeve në lidhje me ndryshimin e pronësisë

 

Nëse një person juridik nuk njofton administratën tatimore në lidhje me ndryshimet e pronësisë, sipas kërkesave të nenit 27/1 “Ndryshimi i pronësisë” të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, ai person juridik është përgjegjës dhe denohet si më poshtë:

 1. a) për shkeljen në rastin e pikës 3 të nenit të sipërpërmendur, 15 (pesëmbëdhjetë) për qind të vlerës së tregut të aktiveve të trajtuara si me ndryshim pronësie; dhe
 2. b) për shkeljen në rastin e pikës 4 të nenit të sipërpërmendur, 5 (pesë) për qind të vlerës së tregut të aksioneve ose interesave të krahasueshëm që u ka ndryshuar pronësia,   

Dënimi sipas shkronjëst “b” më sipër, nuk zbatohet kur vërtetohet që personi nuk ishte në dijeni të ndryshimit të pronësisë, apo nuk ka të dhëna, prova apo fakte që të besohet se personi duhet të ishte në dijeni.

 

Neni 15

Në nenin 124 “Kundërvajtjet në lëshimin e faturave tatimore, dëftesave tatimore dhe dokumentimin e transaksioneve”, pas paragrafit të pikës 1 shtohet paragrafi i dytë me përmbajtjen si më poshtë:

 

Nëse tatimpaguesi pranon vlerësimin tatimor dhe e paguan detyrimin, gjoba sipas paragrafit më lart të kësaj pike, zbritet me 30 (tridhjetë) për qind.”.

 

Neni 16

Në nenin 129 “Dënimet për tatimpaguesit, që janë banka apo institucione financiare”, në fund të shkronjës “ç”, shtohet fjalia me përmbajtjen si më poshtë:

 

Në çdo rast, shuma e gjobës që zbatohet nuk mund të jetë më e madhe se shuma e kërkuar për t’u bllokuar”.

 

 

Neni 17

Hyrja në fuqi

 

Ky ligj botohet në Fletoren Zyrtare dhe hyn në fuqi në 01 janar 2019.     

.

 

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of