1.59 miliardë lekë për projektin e Lumit Lana

30/01/2020 10:25 AM 0 komente

Këshilli i Ministrave miratoi marrëveshjen për financimin të projektit të Lumit Lana në Tiranë.

Projekti dhe financimi i përbashkët me Bankën Europiane të Investimeve do të shtrihet nga viti 2021 deri në vitin 2023. Vlera prej 1 590 000 000 lekësh, e cila do të përdoret për qëllimin e përcaktuar në pikën 1, të këtij vendimi, do të përballohet 50% nga buxheti i shtetit, miratuar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe 50% nga buxheti i Bashkisë së Tiranës, dhe do të shtrihet në tri vite

V E N D I M
PËR
FINANCIMIN E KONTRIBUTIT TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË PËR PROJEKTIN “SHTRATI I LUMIT LANA – ZHVILLIM URBAN”, QË DO TË FINANCOHET NGA BANKA EVROPIANE E INVESTIMEVE
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 50 e 51, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të ligjit nr.88/2019, “Për buxhetin e vitit 2020”, të ligjit nr.63/2019, “Për ratifikimin e kontratës financiare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane të Investimeve, për projektin “Shtrati i Lumit Lana-zhvillim urban”, të ligjit nr.64/2019, “Për ratifikimin e marrëveshjes së grantit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane të Investimeve, për projektin “Shtrati i Lumit Lana- zhvillim urban””, me propozimin e ministrit të Finanacve dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
1. Financimin në vlerën 1 590 000 000 (një miliard e pesëqind e nëntëdhjetë milionë) lekë, të bashkëfinancimit të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, në kuadër të projektit “Shtrati i Lumit Lana-zhvillim urban”, që do të financohet nga Banka Evropiane e Investimeve (BEI).
2. Vlera prej 1 590 000 000 (një miliard e pesëqind e nëntëdhjetë milionë) lekësh, e cila do të përdoret për qëllimin e përcaktuar në pikën 1, të këtij vendimi, do të përballohet 50% nga buxheti i shtetit, miratuar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe 50% nga buxheti i Bashkisë së Tiranës, dhe do të shtrihet në tri vite, si më poshtë vijon:
a) 530 000 000 (pesëqind e tridhjetë milionë) lekë, për vitin 2021;
b) 530 000 000 (pesëqind e tridhjetë milionë) lekë, për vitin 2022;
c) 530 000 000 (pesëqind e tridhjetë milionë) lekë, për vitin 2023.
3. Efekti financiar, sipas shkronjës “a”, të pikës “2”, të këtij vendimi, prej 530 000 000 (pesëqind e tridhjetë milionë) lekësh, do të parashikohet:
a) 265 000 000 (dyqind e gjashtëdhjetë e pesë milionë) lekë, në projektbuxhetin e vitit 2021 për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, në zërin “Kosto lokale”;
b) 265 000 000 (dyqind e gjashtëdhjetë e pesë milionë) lekë, në projektbuxhetin e vitit 2021 të Bashkisë Tiranë.
4. Efekti financiar, sipas shkronjës “b”, të pikës “2”, të këtij vendimi, prej 530 000 000 (pesëqind e tridhjetë milionë) lekësh, do të parashikohet:
a) 265 000 000 (dyqind e gjashtëdhjetë e pesë milionë) lekë, në projektbuxhetin e vitit 2022 për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, në zërin “Kosto lokale”;
b) 265 000 000 (dyqind e gjashtëdhjetë e pesë milionë) lekë, në projektbuxhetin e vitit 2022 të Bashkisë Tiranë.
5. Efekti financiar, sipas shkronjës “c”, të pikës “2”, të këtij vendimi, prej 530 000 000 (pesëqind e tridhjetë milionë) lekësh, do të parashikohet:
a) 265 000 000 (dyqind e gjashtëdhjetë e pesë milionë) lekë, në projektbuxhetin e vitit 2023 për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, në zërin “Kosto lokale”;
b) 265 000 000 (dyqind e gjashtëdhjetë e pesë milionë) lekë, në projektbuxhetin e vitit 2023 të Bashkisë Tiranë.
6. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Bashkia Tiranë për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.
K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA


/Top Channel

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of