Abonimi në Monitor (print)

email: abonime@monitor.al
mob: +355 67 40 49 191
alb uk
Përshkrim Euro për 1 Abonim 1 Vjeçar
I Abonimi vjetor në Botimin e Revistës Monitor në Gjuhën Shqip, e përjavshme.
a) 1 Abonim vjetor 210 Eur
b) 2-5 Abonime vjetore 200 Eur
c) 6-15 Abonime vjetore 190 Eur
d) 16-40 Abonime vjetore 185 Eur
e) mbi 40 Abonime vjetore 180 Eur
II Abonimi vjetor në Botimin e Revistës Monitor në Gjuhën Anglisht, e përmuajshme.
a) 1 Abonim vjetor 100 Eur

I(a-e) 1 abonim vjetor ne Monitorin ne gjuhen shqip permban sasine 50 revista (botime) javore.
II(a) 1 abonim vjetor ne Monitorin ne gjuhen anglisht permban sasine 12 revista mujore.