Ankimimet për tenderët, Kuvendi i kërkon KPP të përfshijë fondin limit dhe llojin e procedurës

02/07/2020 10:00 AM 0 komente

Komisionit të Prokurimit Publik i është kërkuar që të krijojë një regjistër të ri për ankimimet që bëhen ndaj procedurave të tenderimit ku do të përfshihen edhe elementë shtesë si fondi limit dhe lloji i procedurës që sot nuk janë të përfshira.

Në projektrezolutën e Kuvendit lidhur me aktivitetin e Komisionit të Prokurimit Publik në 2019 kërkohet specifikisht ndërmarrja e këtij hapi.

“Të plotësohet Regjistri Elektronik i Ankesave me elementët shtesë të nevojshëm siç janë edhe lloji i procedurës dhe fondi limit për çdo procedurë prokurimi objekt ankimi” thuhet në projektrezolutë. Aktualisht regjistri ka të përfshirë objektin e procedurës së ankimimit, kompaninë ankimuese, autoritetin kontraktor dhe datën se kur është bërë ky ankimim.

Një tjetër element që sjell në vëmendje Kuvendi është ajo për vonesat në dërgimin e dokumentacionit nga ana e autoriteteve kontraktore kur këto kërkohen nga Komisioni i Prokurimit Publik.

“Për të gjitha rastet kur nga shqyrtimi i ankesave konstatohen shkelje në vendimet e Autoriteteve Kontraktore apo vonesa të këtyre të fundit në dërgimin e dokumentacionit, të marrë masa, sipas natyrës së shkeljes së konstatuar, duke i referuar Agjencisë së Prokurimit Publik për marrjen e masave administrative sipas ligjit’ thuhet në dokument.

Ndër të tjera kërkohet që të forcohen kapacitetet administrative të KPP-së duke e bërë totalisht funksionale strukturën e miratuar nga Kuvendi, deri në fund të vitit 2020, në përputhje me përcaktimet ligjore në fuqi dhe po kështu të merren masa për standartizimin e vendimmarrjes dhe bërjen publike të tyre, me qëllim rritjen e efikasitetit të shqyrtimit të çështjeve, garantimin e barazisë si dhe sigurimin e transparencës.

Kuvendi ka rekomanduar gjithashtu që nëpërmjet bashkëpunimit me shkollën e Magjistraturës, të rritet bashkëpunimi me Gjykatën Administrative përsa i takon trajnimit të punonjësve të të dy institucioneve me qëllim aftësimin e tyre për të trajtuar çështje komplekse të prokurimit publik dhe për tu përballur me numrin në rritje të ankimimeve, në zbatim të rekomandimeve të lëna në Progres Raport.

 

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of