Axhenda rajonale e tregtisë: Deri më 2024 hiqen tarifat dhe barrierat jo tregtare

15/11/2020 11:01 PM 0 komente

Liderët e Ballkanit Perëndimor mbajtën angazhimin për të lehtësuar tregtinë ndërmjet tyre deri në vitin 2024 në samitin që u mbajt në Sofje të Bullgarisë pak ditë më parë.

Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC) publikoi Planin e Ri të Veprimit që udhëheq lëvizjen e lirë të mallrave dhe shërbimeve, duke konfirmuar së pandemia dhe konfliktet politike nuk do të pengojnë lehtësimin e tregtisë në rajon.

Sipas planit të ri të veprimit, vendet e Ballkanit angazhohen të njohin certifikatat dhe rezultatet e testimit për produktet industriale dhe bujqësore, kualifikimet profesionale dhe licencat në turizëm, shërbime të zgjedhura financiare dhe sektorë të tjerë të shërbimeve kryesore në tre vitet në vijim.

Liderët e rajonit ranë dakord të krijojnë one-stop shop në pikat e zgjedhura të kalimit kufitar që ulin kohën e pritjes në 70% të kohës aktuale.

Gjithashtu plani i ri i veprimit përfshin aplikim e procedurave të përbashkëta për monitorimin e tarifave dhe masave të tjera që lehtësojnë tregtinë e shërbimeve dhe mallrave.

Deri më 2024 do të jenë lehtësuar tarifat dhe vendet duhet të përgatiten për t’u bashkuar me zonën e Pagesave të vetme me Euro (SEPA).

Lëvizja e lirë e mallrave, axhenda e re dhe afatet

1.Lehtësimi i tregtisë sipas modelit të tregtisë për produktet industriale në përputhje me acquis të BE (për shembull siguria e lodrave, voltazhi i ulët, GPSD, makineritë) më 2021-2024.

 1. Lehtësimi i tregtisë për produktet bujqësore (veterinare) në përputhje me acquis të BE më 2023
 2. Zbatimi i lehtësirave ekzistuese për frutat dhe primet për sa u përket certifikatave të sigurisë 2022-2023.
 3. Zbatoni Strategjinë e Menaxhimit të Rrezikut Doganor sipas kornizës së CEFTAT, duke prezantuar njohjen reciproke të kontrolleve, profilet e përbashkët të rrezikut dhe duke mbështetur autoritetet vendase, përfshirë vendosjen e zgjidhjeve të reja TIK për doganat deri më 2024
 4. Përmirësoni Menaxhimin e Riskut duke ndjekur praktikat më të mira të BE-së për të përfshirë të gjitha agjencitë që merren me qarkullimin e mallrave me 2024.
 5. Miratoni një kuadër ligjor dhe rregullator për shkëmbimin elektronik të informacionit dhe promovimin e tregtisë pa letra në përputhje me acquis të BE-së më 2022.
 6. Zgjeroni shkëmbimin sistematik të të dhënave për të gjitha agjencitë e përfshira në zhdoganimin e mallrave brenda secilës Palë dhe ndërmjet Palëve më 2022.
 7. Raporti bazën e të dhënave në CEFTA (certifikata / licenca / menaxhim i lejeve, produkte të pasigurta / jo të pajtueshme, etj.) Dhe dispozitat e tjera të CEFTA më 2024.
 8. Zbatoni rregullat e zakonshme të origjinës brenda CEFTA-s dhe origjinës me BE-në dhe partnerët e tjerë tregtarë më 2021.

 

Barrierat jo tarifore, afatet

1- Miratimi i Mekanizmit efikas dhe efektiv të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve me 2021

 1. Krijoni një grupi në CEFTA për t’u marrë me konkurrencën dhe ndihmën shtetërore më 2021
 2. Vendosni bashkëpunimin rajonal në fushën e prokurimit publik me 2021
 3. Vendosni bashkëpunimin rajonal për mbrojtjen e konsumatorit dhe mbikëqyrjen së tregut më 2022
 4. Zgjeroni fushën e të dhënave statistikore të shkëmbyera midis palëve me 2023
 5. Vendosni bashkëpunimin rajonal për çështjet mjedisore të lidhura me tregtinë (d.m.th. matja e CO2, taksonomia, etj.) Në përputhje me praktikat më të mira të BE-së më 2023
 6. Miratimi i kornizës rajonale mbi aspektet tregtare të pronës intelektuale dhe të drejtave të lidhura me të më 2023.
 7. Vendosni bashkëpunimin me përfaqësuesit e komunitetit të biznesit dhe aktorët e tjerë të interesuar për të përmirësuar krijimin e politikave të bazuara në prova dhe për të mbështetur marrjen e rezultateve të politikave.

Dialogu me sektorin privat

 1. Miratoni procedurën bazës së të dhënave të shërbimeve CEFTA për të përmirësuar paketën e transparencës 2020-2024.
 2. Filloni shkëmbimin e informacionit mbi tarifat dhe tarifat dhe rishikoni tarifat dhe tarifat me qëllim të zvogëlimit të numrit dhe larmisë së tyre me 2021.
 3. Filloni shkëmbimin e të dhënave dhe shkurtoni kohën e dhënies së tyre, duke përfshirë metodologjitë të posaçme.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of