Centralizohet përdorimi i fondit të veçantë për 2018, asnjë pagesë pa firmën e Ahmetajt

01/02/2018 8:13 AM 0 komente

Ministria e Financave ka centralizuar përdorimin e fondit të veçante ndaj enteve publike. Më një udhëzim të posaçëm, financat sqarojnë se fondi i veçante i njësive i vitit 2018 nuk do të jetë pjesë e fondit të pagave, pasi ky fond do të alokohet  dhe përdoret vetëm e miratim të ministrit të Financave  dhe Ekonomisë. Fondi i veçante që zakonisht është 5 për qind e fondit të pagave për çdo institucion për vite me radhë ka qenë në kompetence të drejtuesve të enteve publike dhe përdorej për të mbështetur fatkeqësitë punonjësve ose për aktivitete të ndryshme të institucioneve.

Mirëpo duke qenë se, ky fond është përdorur në shumë raste për organizime festive për punonjësit e administratës publike, ministria e Financave qysh vitin e kaluar kufizoi përdorimin e këtij fondi. Kjo procedurë për përdorimin e Fondit të veçante vetëm me urdhër të Ministrit të Financave do të vijojë të aplikohet edhe këtë vit.

Ministria e financave sqaron se kërkesat për përdorimin e fondit të veçante brenda limitit të njoftuar do të paraqiten rast pas rasti nga njësitë e qeverisjes qendrore tek Nëpunësi  i  Parë Autorizues, i  cili i  shqyrton nëpërmjet strukturës  përgjegjëse për buxhetin dhe i  propozon për miratim te ministri   i Financave  dhe Ekonomisë.  Kjo kërkese duhet  të përmbajë edhe informacionin  lidhur  me shumën e përdorur nga fondi i veçante deri ne momentin e paraqitjes së kësaj kërkese.

Në fondin limit të përcaktuar nuk përfshihet fondi i veçantë i  njësive  të vetëqeverisjes  vendore, i Fondeve të Sigurimeve Shoqërore, i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore, i Universiteteve, Qendrës  Kombëtare të Biznesit për Bashkite.

Ministria e Financave udhëzon se për këto institucione,  kërkesa për përdorim  nga fondi  i  veçantë  me destinacion  të përcaktuar  në shkresë, paraqitet nga njësia shpenzuese ne degën  e Thesarit,  duke  respektuar kriteret  e VKM-se nr. 929 .

Sipas vendimit të qeverisë nr.629 fondi i veçantë në njësitë e qeverisjes së përgjithshme krijohet në masën 5% te fondit te pagave. Fondi i pagave përdoret nga drejtuesit e njësive të qeverisjes se përgjithshme për:

  1. a) Shpërblimin e punonjësve për rezultate te mira ne pune;
  2. b) Shpërblimin e punonjësve ne fund te vitit kalendarik;
  3. c) Shpërblime të tjera të parashikuara me akte te tjera ligjore apo nënligjore;
  4. d) Dhënie ndihmash të menjëhershme për raste fatkeqësish dhe raste te tjera;
  5. e) Veprimtari social-kulturore.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of