Covid 19, Shpallet gjendja e fatkeqësisë natyrore në gjithë Shqipërinë

24/03/2020 10:13 PM 0 komente

Qeveria ka shpallur gjendjen e fatkeqësisë natyrore në të gjithë Republikën e Shqipërisë për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19, sipas një vendimi të fundit të publikuar në Fletoren Zyrtare. Shpallja e kësaj gjendjeje i jep mundësi qeverisë të përdorë burimet financiare të parashikuara në buxhetin vjetor, si dhe të rivlerësojnë buxhetin e tyre vjetor, në përputhje me kryerjen e shpenzimeve shtesë të paparashikuara

Kjo gjendje sjell Kufizimin e të drejtave të garantuara nga nenet 37, 38, 41, pika 4, 49 dhe 51 të Kushtetutës deri në masën që konsiderohet e domosdoshme për të arritur ruajtjen e shëndetit të shtetasve.

 1. Komiteti Ndërministror i Emergjencave Civile (KNEC), i ngritur me vendimin nr.750, datë 27.11.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës, Lezhë dhe Tiranë”, të ndryshuar, është organi më i lartë për koordinimin dhe bashkërendimin e veprimeve të institucioneve shtetërore dhe të subjekteve private, si dhe të burimeve financiare e materiale për përballimin e fatkeqësisë natyrore për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19, deri në 30 (tridhjetë) ditë nga hyrja në fuqi e këtij vendimi. Anëtar i KNEC-së caktohet dhe ministri i Shtetit pë Rindërtimin.
 2. Në mbledhjet e KNEC-së marrin pjesë, me kërkesë të Kryetarit, përfaqësues të organeve të ndryshme publike, të biznesit, ekspertë /profesionistë të fushës së mjekësisë e të shëndetit publik dhe përfaqësues të shoqërisë civile ose drejtues të OJF-ve, me objekt veprimtarie shëndetin publik dhe ndihmën humanitare.
 3. Instituti i Shëndetit Publik caktohet në rolin e Sekretariatit Teknik të KNEC-së, për çështje të fatkeqësisë natyrore të shpallur për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19. 6. Për përballimin dhe lehtësimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore merren masat e jashtëzakonshme, si më poshtë vijon: 6.1. Institucionet publike:
 4. a) të realizojnë plane masash organizative dhe administrative për përballimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore;
 1. b) të përdorin burimet financiare të parashikuara në buxhetin vjetor, si dhe të rivlerësojnë buxhetin e tyre vjetor, në përputhje me kryerjen e shpenzimeve shtesë të paparashikuara;
 1. c) të vënë në dispozicion burimet njerëzore e logjistike;

ç) të caktojnë objektet shtetërore në përgjegjësinë e tyre të administrimit, që mund të vihen në dispozicion për strehimin e popullsisë së evakuuar;

 1. d) të kufizojnë aksesin në ambiente publike, të cilat kanë një frekuentim të gjerë;
 1. dh) të ndalojnë tubimet, manifestimet dhe grevat;
 1. e) të kufizojnë aktivitetet në minimumin e domosdoshëm për të gjitha organet publike;

ë) të vendosin në karantinë të gjithë personat e konfirmuar ose të dyshuar se janë të prekur nga COVID-19;

 1. f) të krijojnë dhe të sigurojnë zonat e karantinës me personel, të cilit t’i sigurohen të gjithë masat parandaluese për të evituar infektimin;
 1. g) të garantojnë kushtet dhe stafin e kualifikuar për kurim të specializuar në qendrat e karantinës;
 1. gj) të pajisin të gjithë punonjësit e qendrave spitalore dhe shëndetësore me bazën e nevojshme materiale për shmangien e infektimit.

6.2. Strukturat operacionale të sistemit të mbrojtjes civile:

 1. a) të vendosin dhe të zbatojnë masa të veçanta për garantimin dhe rritjen e sigurisë së shtetasve në zonat e prekura nga fatkeqësia;
 1. b) të aktivizojnë dhe të organizojnë procedurën e karantinës për popullsinë e rrezikuar;
 1. c) të organizojnë kontrolle të njëanshme të banesave dhe objekteve private për evidentimin dhe trajtimin e personave të prekur nga virusi;
 2. ç) të kufizojnë lëvizjen e lirë për brenda ose jashtë shtetit në përputhje me nevojat e diktuara
  nga fatkeqësia natyrore;
  d) të kufizojnë organizimin e grevave;
  dh) të kufizojnë zhvillimin e aktiviteteve ekonomike për subjektet private në përputhje me
  nevojat e diktuara nga fatkeqësia natyrore;
  e) të japin ndihmën e parë ndaj personave të prekur nga virusi dhe të realizojnë transportimin
  e të prekurve për në qendrat spitalore ose në infrastrukturën e karantinës;
  ë) të organizojnë procedurat e detyruara për kryerjen e shërbimeve funerale.
  6.3. Subjektet private:
  a) të respektojnë procedurat dhe masat për karantinën;
  b) të informojnë lidhur me të dhënat që ndihmojnë institucionet dhe strukturat e mbrojtjes civile në përballimin e gjendjes së fatkeqësisë;
  c) të përfshihen në detyra të veçanta, në përputhje me përgatitjen, aftësitë dhe me nevojën për të ndihmuar në kapërcimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore;
  ç) të mbyllin ose të kufizojnë përkohësisht veprimtarinë e tyre;
  d) të mos vjelin tarifat e kalimit rrugor për mjetet e angazhuara në përballimin e gjendjes së
  fatkeqësisë natyrore.
  6.4. Shtetasit:
  a) të zbatojnë urdhrat, masat dhe udhëzimet e autoriteteve të mbrojtjes civile, si dhe të ndjekin
  procedurat e kërkuara, në mënyrë të veçantë për karantinën dhe pezullimin e aktiviteteve;
  b) të informojnë lidhur me të dhënat që ndihmojnë institucionet publike dhe strukturat e
  mbrojtjes civile në përballimin e gjendjes së  fatkeqësisë;
  c) të përfshihen në detyra të veçanta, në përputhje me përgatitjen, aftësitë dhe me nevojën
  për të ndihmuar në kapërcimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore.
  7. Të gjitha të drejtat dhe liritë e kufizuara me akte, të dala në zbatim të ligjit nr.15/2016, “Për
  parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjev infektive”, të ndryshuar, dhe me aktin
  normativ nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta
  administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, të
  ndryshuar, mbeten në fuqi.
  8. Ngarkohen Komiteti Ndërministror i Emergjencave Civile dhe të gjitha institucionet
  shtetërore dhe publike për zbatimin e këtij vendimi.

NENET E KUSHTETUTES QE KUFIZOHEN

Kufizimet përfshijnë të drejtat për lëvizjen e lirë, për të punuar, të drejtat për të bërë grevë dhe të drejtat mbi pronën. Gjithashtu gjendja e katastrofës natyrore përfshin edhe detyrime mbi disa profesione për të punuar në domosdoshmëri të komunitetit.

Gjendja e re në të cilën u fut vendi i jep të drejtë autoriteteve të bëjnë kontrolle vetjake jashtë proceseve penale dhe gjithashtu të bëhen edhe kontrolle të banesave.

Gjithashtu kufizohet lëvizja e lirë e cila është parashikuar në nenin 38 tëKushtetutës “Askush nuk mund të pengohet të dalë lirisht jashtë shtetit”.

 

Neni 37

1.Paprekshmëria e banesës është e garantuar.

 1. Kontrollet e banesës, si dhe të mjediseve që njësohen me të, mund të bëhen vetëm në rastet dhe në mënyrat e parashikuara me ligj.
 2. Askujt nuk mund t’i bëhet kontroll vetjak jashtë procesit penal, me përjashtim të rasteve të hyrjes në territorin e shtetit dhe të daljes prej tij ose për të mënjanuar një rrezik që i kanoset sigurimit publik.

Neni 38

 1. Kushdo ka të drejtë të zgjedhë vendbanimin si dhe të lëvizë lirisht në çdo pjesë të territorit të shtetit.
 2. Askush nuk mund të pengohet të dalë lirisht jashtë shtetit.

Neni 41/pika 4

 1. Shpronësimet ose ato kufizime të së drejtës së pronës që barazohen me shpronësimin, lejohen vetëm përkundrejt një shpërblimi të drejtë.

Neni 49

1.Secili ka të drejtë të fitojë mjetet e jetesës së tij me punë të ligjshme, që e ka zgjedhur ose pranuar vetë. Ai është i lirë të zgjedhë profesionin, vendin e punës, si dhe sistemin e kualifikimit të vet profesional.

 1. Të punësuarit kanë të drejtën e mbrojtjes shoqërore të punës.

Neni 51

 1. E drejta e të punësuarit për grevë që ka të bëjë me marrëdhëniet e punës, është e garantuar.

 2. Kufizime për kategori të veçanta të punësuarish mund të vendosen me ligj për t’i siguruar shoqërisë shërbimet e domosdoshme.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of