Draft ligji “Për tatimin mbi të ardhurat”, shtyhet fitimi mbi kapitalin për bashkimet apo ndarjet e aksioneve

04/11/2020 12:00 PM 0 komente

Ligji për tatimin mbi të ardhurat pritet të ketë disa ndryshime sa i takon rasteve të bashkimeve, ndarjeve apo transferimit të aksioneve nga ana e kompanive duke parashikuar shtyrje të fitimit mbi kapitalin. Në relacionin që shoqëron draftin thuhet se kjo vlen për shoqëritë rezidente në Shqipëri.

“Duke qenë se Shqipëria akoma nuk është anëtare e B.E  dhe si e tillë nuk mund të operojë me të njëjtat rregulla me shtetet e tjera anëtare në tregun europian, u pa e arsyeshme që në këtë fazë shtyrja e fitimeve të kapitalit për operacionet e bashkimeve, ndarjeve, ndarjeve të pjesshme, transferimet e aktiveve dhe shkëmbimet e aksioneve ndërmjet shoqërive të parashikohet për shoqëritë rezidente shqiptare,. Kjo do të lejojë që bizneset shqiptare të rriten normalisht pa pengesa tatimore dhe pa krijuar rreziqe të panevojshme buxhetore” thuhet në relacion.

I njëjti sqaron se bashkimet, ndarjet, ndarjet e pjesshme, transferimet e aktiveve dhe shkëmbimet e aksioneve ndërmjet shoqërive, janë operacione që nuk duhen penguar nga kufizime, disavantazhe ose shtrembërime që mund të lindin nga hartimi dhe zbatimi i dispozitave tatimore që parashikojnë këto transaksione.” Për këtë qëllim është e nevojshme, sa i përket këtyre operacioneve, të parashikohen rregulla tatimore që janë asnjanëse nga pikëpamja e konkurrencës, në mënyrë që të lejohen sipërmarrjet të përshtatin kërkesat e tregut të brendshëm për të rritur produktivitetin e tyre dhe për të përmirësuar fuqinë konkurruese në nivel ndërkombëtar” thuhet në relacion.

Në draftligj për herë të parë saktësohen termat inkorporim/përthithje, transferim i një dege të veprimtarisë, shkëmbim i aksioneve, shkrirje/bashkim, ndarje, pagesë e cilësuar në të holla.

 

Disa nga nenet që shtohen

Neni 32/1

Vlerësimi i Shkëmbimit të Aksioneve

1)         Aksionet e marra në lidhje me një inkorporim/përthithje apo transferim të një dege apo degëve vlerësohen në vlerën e tregut të aktiveve dhe pasiveve të transferuara të biznesit.

2)         Me një kërkesë me shkrim nga të dy shoqëritë,  si ajo blerëse dhe ajo e blerë, ose nga aksionerët rezidentë në Shqipëri të shoqërisë së blerë, drejtuar administratës tatimore, aksionet e marra në lidhje me një shkëmbim të aksioneve, një bashkim ose një ndarje, vlerësohen me çmimin fillestar të blerjes së aksioneve që janë transferuar.

3)         Çdo pagesë e  cilësuar në të holla që është marrë në lidhje me shkëmbimin e aksioneve, një bashkim ose ndarje, njihet si një fitim kapitali i tatueshëm deri në një shumë të barabartë me diferencën midis çmimit të tregut të aksioneve të marra dhe të çmimit të blerjes së aksioneve të transferuara.

4)         Ky Nen zbatohet vetëm në lidhje me aksionerët në shoqërinë e blerë, nëse aksionerët janë rezidentë të Shqipërisë.

 

“Neni 32/2

 

Rregullat e aplikueshme mbi Aktivet dhe Pasivet e Biznesit në Riorganizime

1)         Fitimi i kapitalit i realizuar nga transferimi i aktiveve dhe pasiveve të biznesit në lidhje me një inkorporim/përthithje, një transferim i një dege apo degëve të veprimtarisë, një bashkim ose një ndarje, mund të shtyhet deri në shitjen e këtyre aktiveve dhe pasiveve nga shoqëria pritëse. Kjo shtyrje e tatimit bëhet me kërkesën e të dy kompanive si ajo transferuese dhe ajo pritëse në administratën tatimore, ku shoqëria pritëse bie dakord që të vazhdojë vlerësimin e aseteve dhe detyrimeve të transferuara të marra me vlerën e tyre kontabël në momentin menjëherë para se të ndodhë transferimi.

2)         Në respekt të përllogaritjeve të amortizimit sipas nenit 14 shoqëria pritëse do të vazhdojë sikur asetet dhe detyrimet e marra akoma zotërohen nga shoqëria transferuese apo personi transferues.

3)         Ky Nen zbatohet për transaksionet e parashikuara në paragrafin 1, vetëm nëse shoqëria transferuese ose personi dhe shoqëria pritëse janë të dy rezidentë në Shqipëri.

4)         Ky Nen nuk zbatohet nëse shoqëria transferuese ose personi nuk i mban aksionet e marra në shoqërinë pritëse për të paktën 3 vite kalendarike pa ndërprerje pas vitit në të cilin ndodh transferimi, përveç nëse shoqëria transferuese apo personi demonstrojnë se tjetërsimi i këtyre aksioneve nuk është duke u bërë me qëllimin mbizotërues për të ulur ose shmangur pagimin e tatimit mbi fitimin në Shqipëri”.

 

 

 

 

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of