ERE i jep licencë për prodhimin e energjisë BallenjaPower Martanesh dhe HecLashkiza

28/04/2016 9:11 AM 0 komente

ERE ka aprovuar kërkesën e shoqërisë “BallenjaPower Martanesh sh.p.k” për licencimin e saj në treg, me funksion prodhimin, tregtimin dhe furnizimin me energji elektrike.

Gjatë mbledhjes së fundit të bordit të ERE, u aprovua dhe kërkesa e “HecLashkiza”sh.p.k, për prodhimin dhe tregtimin e energjisë elektrike, burimi i energjisë së të cilës do të merret nga Hec-et “Lashkiza 1” dhe “Lashkiza 2”, vendim i cili është botuar së fundmi edhe në Fletoren Zyrtare.

Vendimet e ERE u morën në zbatim të nenit 13 të Ligjit Nr. 43/2015, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”; nenit 8 të Rregullores për Organizimin dhe Funksionimin e Brendshëm të Entit Rregullator të Energjisë të miratuar me Vendimin Nr. 141, datë 24.12.2008 dhe nenit 14 të Rregullave të Praktikës dhe Procedurave të ERE-s.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of