Hezituan të japin informacion, Komisioneri hetoi 95 raste më 2016

14/03/2017 11:31 AM 0 komente

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e informimit njoftoi se 95 zyrtar dhe një rrjet i lidhur me ta u bënë objekt i hetimit administrativ se refuzuan të japin informacion konform ligjit gjatë vitit të kaluar.

Në një raportim tëposaçëm për Kuvendin, Komisioneri bëri me dije se u depozituan 684 ankesa, prej të cilave 547 janë zgjidhur me ndërmjetësim, për 36 ankesa Komisioneri është shprehur me vendim. Nga këto kërkesa  65 ankesa kanë rezultuar jashtë objektit.

 

Rritja e numrit të ankesave nga organizatat e shoqërisë civile dhe qytetarët është një tregues i mirë i rritjes së ndërgjegjësimit. Gjithashtu, fakti që pjesa më e madhe e ankesave janë zgjidhur me ndërmjetësim tregon efektivitetin e ndërhyrjes së Zyrës së Komisionerit.

 

Pjesa më e madhe e ankesave të shqyrtuara nga Zyra e Komisionerit kanë qenë ankesa të drejtuara nga organizata të shoqërisë civile. Konkretisht 374 ankesa janë depozituar nga OJF dhe 310 janë depozituar nga qytetarët.

 

Vihet re një rritje e ndjeshme e numrit të ankesave të qytetarëve krahasuar me një vit më parë, ku numri në total i ankesave ka qenë 274. Ankesat kanë qenë kryesisht për institucionet e pushtetit vendor, por ka patur ankesa edhe për institucionet e pushtetit qendror.

 

Komisioneri argumenton se mbetet ende problematike moskthimi i përgjigjes nga ana e Autoriteteve Publike brenda afatit 10 ditor të përcaktuar në ligjin nr. 119/2014 “Për të e drejtën informimit”.

 

Zyra e Komisionerit ka realizuar 95 hetime administrative në fushën e të drejtës për informim me synim verifikimin e ankesave të depozituara. Më pas janë dërguar pranë Autoriteteve Publike 273 kërkesa për parashtrime ndërsa 46 ankesa vijojnë të jenë në proces. Gjithashtu, janë dhënë 36 vendime për

 

Autoritetet Publike, prej të cilave 2 vendime, që i përkasin 3 sanksioneve administrative ndaj personave përgjegjës për refuzim për vënie në dispozicion të informacionit publik të kërkuar.

Nga përgjigjet e marra nga 78 Autoritete Publike rezulton se për vitin 2016 janë trajtuar 14314 kërkesa për informacion dhe vetëm 626 prej tyre janë refuzuar, çka do të thotë që vetëm 4.3% e kërkesave është refuzuar duke sjellë që pjesa e dytë e indikatorit të jetë realizuar në masën 95.7%.

 

Për vitin 2016, sanksionet e vendosura nga komisioneri janë  janë 5340 lekë dhe vlera e arkëtuar është në shumën 3148 lekë.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of