KLSH konstaton probleme me bashkitë

06/07/2012 1:55 PM 0 komente

Kontrolli i Lartë i Shtetit, në periudhën prill-qershor 2012, krahas punës në vijim për disa bashki dhe komuna të tjera, përfundoi auditimin në bashkitë Rreshen e Prrenjas dhe në komunat Qukës e Kukur. Auditimi është kryer mbi procedurat e prokurimit dhe kryerjen e investimeve publike në këto njësi vendore, mbi mbledhjen e taksave vendore dhe administrimin e pronës publike, si dhe mbi zbatimin e ligjit të urbanistikës në ndërtimet e këtyre njësive, për periudhën dyvjeçare 2010-2011.

 

Ekipi i auditimit i KLSH gjeti në bashkitë dhe komunat e lartpërmendura shkeljet  si vijojnë:

 

–         Mangësi të theksuara në procedurat e prokurimit për rikonstruksione rrugësh dhe shkollash publike;

–         Pagesa për punime publike të pakryera nga sipërmarrës privatë;

–         Ndërtim urash pa projekt teknik, pa studim hartografik e kritere teknike;

–         Shpallje të vlerës limit të kontratës me vlerë më të lartë, në kundërshtim me VKM nr. 30, dt. 20.01.2010 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike te tyre”;

–          Lejim të veprimtarisë së shfrytëzimit minerar për subjekte private që nuk kanë marrë leje dhe nuk kanë derdhur të ardhura për komunën;

–         Lidhje kontratash për leje shfrytëzimi të shkëmbinjve gëlqerorë, ndërkohë që kjo e drejtë i përket vetëm Ministrisë së Tregtisë, Ekonomisë dhe  Energjetikës;

–         Të ardhura të munguara për bashkitë dhe komunat, nga dhënia e lejeve të ndërtimit pa aplikuar tarifën prej 1 % të vlerës së ndërtimit për financimin e studimeve urbanistike, sipas ligjit nr. 8405, datë 17.9.1998, neni 51.

–         Shkelje të ligjit nr. 8405, datë 17.9.1998 “Për urbanistikën” me ndryshime, në miratimin e 30  lejeve të ndërtimit pa dokumentacionin e përcaktuar ligjor, etj..

 

Si rezultat i këtyre shkeljeve, Shtetit i është shkaktuar një dëm ekonomik përmbledhës në masën 31.477.096 lekë, e cila është shumë për dy bashki të vogla dhe dy komuna. Ndërkohë, për konsumimin e figurës së veprës penale të “Shpërdorimit të detyrës” dhe “Shkeljes se barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” parashikuar nga nenet 248 dhe 258 të Kodit Penal, KLSH ka përgatitur dhe dërguar katër kallëzime penale në organet e prokurorisë për 8 drejtues të bashkive dhe komunave të lartpërmendura, respektivisht 1 ish-kryetar bashkie i bashkisë Prrenjas , 2-ish kryetarë të komunave Qukës dhe Kukur, 1 ish Drejtor Departamenti Ekonomik në bashkinë Rrëshen dhe drejtues të tjerë.

 

Për përmirësimin e gjendjes, KLSH ka rekomanduar një sërë masash te natyres organizative, administrative dhe disiplinore, si dhe të shpërblimit të dëmit të shkaktuar. Auditime të tilla po kryhen dhe do të vijojnë të kryhen dhe në shumë bashki e komuna të tjera të vendit.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of