Marrëveshjet kuadër për 2020, ABP: Çfarë duhet të sjellin institucionet që mos ketë vonesa

09/09/2019 11:21 AM 0 komente

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara përmes një njoftimi në Agjencinë e Prokurimit Publik ka kërkuar që institucionet që zhvillojnë procedura prokurimi në formën e marrëveshjeve kuadër të paraqesin një sërë detajesh. Kjo lidhet me marrëveshjet që do të marrin fuqi në vitin 2020 por në mënyrë që të mos jetë vonesa në procedurë të dhënat duhet të paraqiten brenda datës 16 shtator.

“Agjencia   e Blerjeve  te  Përqendruara  (këtu e ne  vijim ”ABP”),  në zbatim    të pikës   13   të Vendimit  të Këshillit   të Ministrave  nr.82.  date 14.02.2018   “Për  ngarkimin e Agjencisë  së Blerjeve të Përqendruara për kryerjen  e procedurave  të prokurimit  publik,  ne emër dhe për llogari   të kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë, për disa mallra dhe shërbime”, i   ndryshuar, është duke marrë masat për planifikimin dhe  kryerjen e  procedurave   të  prokurimit, me  qëllim  plotësimin e nevojave të autoreitevte kontraktore nga 1 janari 2020 për mallrat dhe shërbimet si vijon:

1)    Riparim,  mirëmbajtjen e sistemit ngrohje-ftohje;

2)   Riparim  dhe  mirëmbajtje automjete;

3)   Mirëmbajtje  impiante elektrike;

4)   Blerje  artikuj   ushqimore:

5)   Blerje  pajisje kondicionimi;

6)   Shërbim  gjelbërimi

Me qëllim zhvillimin pa vonesa të procedurave të prokurimit nga ana e Organit Qendror Blerës dhe plotëismin në kohë të nevojave, njoftojmë të gjitha autoritetet kontraktore zbatuese të këtij vendimi si vijon:

Autoritetet kontraktore duhet të dërgojnë pranë ABP sa më shpejt por jo më vonë se data 16 shtaator 2019 të dhënat teknike sasiore, fondin përkatës për mallrat dhe shërbimet që do të prokurohen nëpërmjet Marvehsjes Kudër për secilin nga objektet e prokurimit:

  1. Riparim, mirëmbajtje e sistemit ngrohje-ftohje
  2. Riparim mirëmbajtje e automjeteve
  3. Mirëmbajtje impiante elektrike
  4. Blerje artikuj ushqimorë.

Autoritetet kontraktore për çdo objekt prokurimi duhet të dërgojnë kërkesë të veçantë me shkrim dhe në format elektronik ku të përcaktohet objekti i prokurimit, afqati dhe fondi i marrveshjes kuadër )pa TVSH).

Kërkesa e veçantë për secilin objekt prokurimi të shoqërohet me dokumentacionin e të dhënat e plota si vijon:

  1. a) Parashikimi i   afatit dhe përllogaritja  e fondit të marrëveshjes   kuadër  (pa TVSH).

Sqarojmë  se, autoritetet kontraktore,  duhet  të dërgojnë  kërkesat  për prokurim  nëpërmjet marrëveshjes kuader  me afat  të paktën 2 (dy) vjet, dhe në çdo  rast,  fondi  i   përgjithshëm    i   marrëveshjes  kuadër që do të  dërgohet   në organin qëndror blerës,  duhet t’i  referohet  Planifikimit   Buxhetor  Afatmesëm  (PBA) të autoritetit  kontraktor;

  1. b) Sasia dhe çmimi për njësi  (pa TVSH);
  2. c) Specifikimet teknike dhe/ose termat e referencës, të hartuara  nga të paktën i (një) specialist   fushë.

~)   Në rast e dërgimit   të kritereve  të veçanta  të pranimit lidhur me kapacitetin teknik,  për objekte specifike prokurimi,  autoritetet kontraktore  të  përfshijnë specialiste fushë gjate hartimit   dhe të argumentojnë vendosjen  e çdo  kriteri  nga ana e tyre;

  1. d) Grafiku i lëvrimit  të mallrave dhe/ose zbatimit   të shërbimeve;
  2. dh) Të dhënat e kontaktit për personin  /personat   përgjegjëse për prokurimin në autoritetin kontraktor (emnër mbiemër,  telefoni,  e-mail).

Gjithashtu, në zbatim  të pikës  13.1  të Vendimit  të Këshillit  të Ministrave nr.82,  datë 14.02.2018   “Për ngarkimin  e Agjencisë së Blerjeve  të Përqëndruara për kryerjen   e procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të kryeministrisë,  ministrive   dhe institucioneve  të varësisë,  për disa  mallra  dhe shërbime”, i  ndryshuar, ku përcaktohet se:  “Përjashtimisht për vitin 2019 procedural  e prokurimit për blerje karburanti për nevojat e Drejtorive te Ujitjes dhe Kullimit,  kryhen nga vet Drejtoritë  e Ujitjes dhe Kullimit.”   sjellim  në vëmendje të Drejtorive të Ujitjes  dhe  Kullimit (Lezhë, Durrës, Fier  dhe Korçë),  se me qëllim plotësimin   e nevojave  të tyre  nga  1  Janari   2020  për objektin e prokurirnit “Blerje karburanti,  përveç  vajgurit Jet Al”, procedurat e prokurimit kryhen  nga organ i  qëndror  blerës ABP.

Përsa me sipër,  autoritetet  kontraktore Drejtoritë e Ujitjes dhe Kullimit  duhet të dërgojnë  pranë  ABP, sa me shpejt por jo me vone se data 16 Shtator  2019,  kërkesën  per prokurimin  nëpërmjet  marrëveshjes kuadër për ketë objekt prokurimi  (ne përputhje me pikat I. I    dhe 1.2  te këtij njoftimi),  duke specifikuar edhe nëse lëvrim  do te   kryhet  me karte elektronike   ose autobot.

  1. Autoritetet kontraktore duhet të dërgojnë pranë ABP,  sa me shpejt por jo më vonë se data  16 Shtator   2019,  të dhënat  teknike  e sasiore,   fondin përkatës  të mallrave   ose shërbimeve,   për  të lidhur   Kontrate Publike,   për secilin  nga objektet  e prokurimit   ne vijim:

1)   Blerje   pajisje kondicionimi;

2)  Shërbim  gjelbërimi” thuhet në njoftim.

 

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of