Ndryshon rregullorja për sigurimet, si do bëhet dëmshpërblimi nga kompanitë

19/06/2019 11:03 AM 0 komente

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka ndryshuar rregulloren “Për sigurimin e detyrueshëm  në  sektorin  e  transportit” duke saktësuar mes të tjerave disa elementë që nisin nga koha që duhet të bëhet dëmshpërblimi, tek procedura e njoftimit të klientit si dhe përcaktimi i shkallës së humbjes së aftësisë së përhershme në punë.

Konkretisht ndryshimi i parë është bërë në nenin tre të rregullores ku janë shtuar dy pika të reja tek paraqitja e kërkesës për dëmshpërblim. “Për qëllim të këtij neni, data e marrjes së kërkesës për  dëmshpërblim  quhet  data  e  depozitimit  të  kërkesës  së bashku me dokumentacionin e plotë shoqërues.  Në rastet kur kërkesa e paraqitur nuk është e plotë, shoqëria  e  sigurimit  i  drejtohet  paraqitësit  të  kërkesës  me shkrim brenda 8 ditëve pas pranimit të kërkesës dhe kërkon plotësimin e dokumentacionit” thuhet në shtesën që i është bërë rregullores.

Në nenin gjashtë është bërë një tjetër ndryshim që lidhet me afatet e trajtimit të kërkesës për dëmshpërblim. Kështu sipas rregullores për dëme materiale, ku shkalla e dëmtimit është e vogël, dhe vlerësohet deri në 100,000 lekë, sipas parashikimeve të germës a) të nenit 25 të kësaj rregulloreje, afati i trajtimit të kërkesës për dëmshpërblim të jetë brenda 14 ditëve nga data e marrjes së kërkesës për dëmshpërblim.

Nga AMF është miratuar një shtesë e këtij paragrafi që parashikon se në rast pranimi të kërkesës, shoqëria e sigurimit duhet të  njoftojë  palën  e  dëmtuar  për  masën  e  dëmshpërblimit  të vlerësuar prej sa. “Në rast refuzimi të kërkesës, shoqëria e sigurimit duhet të  njoftojë  me  shkrim  palën  e  dëmtuar  për  refuzimin  dhe shkaqet ligjore, që çojnë në këtë refuzim. Shoqëria    e    sigurimit    do    të    kryejë    pagesën    e dëmshpërblimit brenda 14 ditëve pas përfundimit të afatit të trajtimit të dëmit dhe nënshkrimit të deklaratës së pranimit të dëmshpërblimit” thuhet në ndryshimet e bëra në rregullore.

Përpos të tjerave janë shtuar edhe mënyrat sesi kompania njofton palën kërkuese ku përveç letrës rekomande përfshihet edhe email në adresën elektronike apo mesazh në momentin që kërkuesi i ka dhënë këto detaje në dokumentin paraqitur pranë kompanisë.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of