Pagesa e sigurimeve shoqërore, institucionet shtetërore mund të hyjnë në marrëveshje për pagesë me këste

20/08/2019 10:00 AM 0 komente

Institucionet publike që nuk kanë paguar sigurimet shoqërore apo shëndetësore të administratës mund të hyjnë në marrëveshje për pagesë me këste. Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka bërë disandryshime në udhëzimin “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” ku nënvizon se përjashtimisht vetëm entet publike mund të përfitojnë nga kjo lehtësi.  “Në  rastet  kur  në  cilësinë  e tatimpaguesit  janë  institucione  apo  ente  shtetërore apo  publike,  qendrore  apo  vendore  apo  ente  të tjera ku shteti është palë, për raste të një interesi të lartë publik ose të nevojës për moslejimin e cenimit të rendit dhe të sigurisë kombëtare, mund të lidhet një  marrëveshje  me  këste  edhe  për  detyrimet  e kontributeve     të     sigurimeve     shoqërore     dhe shëndetësore” thuhet në udhëzim.

Ndryshimi vjen në të njëjtin udhëzim ku janë prekur edhe pika të tjera si ajo për rastet e lidhjes së marrëveshjes për pagesë me këste të disa detyrimeve nga ana e bizneseve. Sipas këtij udhëzimi marrëveshja  për  pagesë  me  këste  mund  të lidhet  për  detyrime  tatimore  të  vendosura  nga administrata  tatimore  si  rezultat  i  një  vlerësimi tatimor të kryer, dhe   për   detyrime   tatimore   të   vetëdeklaruara (vetëvlerësimit) nga tatimpaguesi.

Por pavarësisht hapësirave që mundësohen për pagesë me këste udhëzimi sqaron se administrata tatimore nuk hyn në një  marrëveshje  të  pagesës  me  këste,  vetëm  për detyrim  tatimor  mbi  të  ardhurat  të  mbajtur  në burim dhe të vetëdeklaruar nga tatimpaguesi, si dhe për detyrim nga kontributet e sigurimeve shoqërore dhe   shëndetësore,   i   cili   është   llogaritur,   ose mbledhur, ose mbajtur prej tatimpaguesit.

Në çdo rast udhëzimi sqaron se hyrja në marrëveshje për pagesë me këste nuk lehtëson pozitën ligjore    të personit  përgjegjës  në  rastet  e  prezumimit  apo konsumimit   të   veprës   penale   së   parashikuar ligjërisht     lidhur     me     detyrimin     tatimor të vetëdeklaruar    nga    tatimpaguesi,    i    cili    është llogaritur,  ose   mbledhur,   ose   mbajtur   prej   tij, përfshirë  kontributet  e  sigurimeve  shoqërore  dhe shëndetësor.

Një raporti i mëparshëm i Kontrollit të Lartë të Shtetit por edhe vetë Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kanë vlerësuar se mospagesa e kontributeve për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore po kthehet në problematikë të theksuar sidomos për bashkitë. Këto të fundit rezultojnë me mospagesa në vite të kontributeve të punonjësve të punësuar pranë tyre.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of