Pallatet pa hipotekë, Agjencia e Kadastrës publikon 13 dokumentet që duhet të dorëzojë administratori i procesit për regjistrim

10/07/2020 9:15 AM 0 komente

Individët në pronësi të apartamenteve të paregjistruara në hipotekë, për shkak të mosndjekjes të procedurave nga ndërtuesit duhet të plotësojnë dokumentacionin tekniko-ligjor për mbylljen e procesit.

Agjencia Shtetërore e Kadastrës njofton se për zgjidhjen e ngërçit të krijuar ndër viti, banorët nuk mund të paraqesin kërkesat për regjistrim në mënyrë individuale, por nëpërmjet personit të zgjedhur, i cili do të luajë rolin e administratorit të procesit.

Legalizimi i apartamenteve të braktisura nga investitori, nuk mund të nisë nga ana e  Agjencisë Shtetërore të Kadastrës (ASHK), nëse nuk është dorëzuar mbi 80% e dokumentacionit të gjithë godinës.

Agjencia e kadastrës sqaron se personi i autorizuar, duhet të hartojë listën e saktë të  banorëve  posedues  dhe  pronarë legjitimë  të apartamenteve,  njësive apo garazheve, ndarë sipas kateve, renditur sipas radhës, si dhe numrin rendor fizik të pronës që posedojnë.

Në dy vitet e fundit ka përfunduar regjistrimi në hipotekë për 160 objekte.

Lista e dokumenteve për regjistrim

1.Përcaktimi i personit –administratorit të procesi

Përfaqësuesi i zgjedhur nga banorët duhet të jetë i autorizuar me prokurë. Si i tillë mund të caktohet administratori i pallatit, avokat, individ i besuar nga qytetarët, etj. Ai do te luajë rolin e administratorit të procesit, do të mbajë kontaktin me institucionin/institucionet si dhe banorët, paralelisht, për të koordinuar bashkëpunimin, mbledhjen e dokumentacionit të nevojshëm, për të përfaqësuar qytetarët në takime sipas nevojës, etj.

2.Lista e banorëve

Personi i autorizuar, duhet të hartojë listën e saktë të  banorëve  posedues  dhe  pronarë legjitimë  të apartamenteve, njësive apo garazheve, ndarë sipas kateve, renditur sipas radhës, si dhe numrin rendor fizik të pronës që posedojnë.

3.Kopje të vetëdeklarimeve/kontratave

Personi i autorizuar, duhet të mbledhë nga qytetarët që ai përfaqëson, të gjitha vetëdeklarimet, kontratat e porosisë së banorëve, si dhe çdo akt tjetër noterial që lidhet me pronën e poseduar. Që të  fillojë procedura e legalizimit nga ana e ASHK, duhet që minimalisht të jenë mbledhur mbi 80% e dokumentacionit të të gjithë godinës.

4.Kopje të ID

Personi  i  autorizuar,  duhet  të  mbledhë  kopje  të kartave të identitetit të personit/personave që kane kryer  blerjen,  d.m.th që kanë firmosur kontratën e porosisë, në momentin e blerjes.

5.Çertificatë familjare të blerësit, në momentin e blerjes

Personi  i  autorizuar,  duhet  të  mbledhë  të  gjithë certifikatat familjare të personit/personave që kane kryer  blerjen,  d.m.th  që  kanë  firmosur  kontratën  e porosisë, në momentin e blerjes.

6.Kalimet mbi pronësinë, njësinë e poseduar

Personi  i  autorizuar, duhet  të  mbledhë  dhe  të administrojë   në   dokumentacionin   e   dorëzuar, kontratat  të  cilat  kanë  realizuar  shitje  në  palë  të treta.  Pra,  të  sigurohet  përfituesi  final  juridikisht  i vlefshëm, i njësisë, apartamentit apo garazhit.

7.Projekti i miratuar

Personi  i  autorizuar, duhet  të  dorëzojë  në  format dixhital (ne DËG), projektin e përpunuar sipas lejes së miratuar në njësinë vendore përkatëse. Kopja e projektit    mund    të    tërhiqet    nga bashkia/komuna, për ta përpunuar nga format letre në format dixhital.

8.Projekti i gjendjes ekzistuese

Personi  i  autorizuar, duhet  të  dorëzojë  në  format dixhital  (në  DËG),  projektin  e  përpunuar  sipas gjendjes ekzistuese sot. Në këtë dokument, do të paraqiten të gjitha ndryshimet e mundshme, që ka pësuar objekti nga leja   e   miratuar,   duke   reflektuar   sipërfaqet   e shtuara,   sipërfaqet   e   mbyllura,   ndryshimet e destinacionit.

9.Projekti i pallatit pa leje ndërtimi

Personi i autorizuar,  duhet  të  dorëzoje  në  format dixhital (ne DËG), projektin e pallatit të ndërtuar pa leje.

10.Tabela e sipërfaqeve Personi  i  autorizuar, duhet  të  konfirmojë  se,  së bashku  me  projektin  e  zbatuar,  të  jetë  dorëzuar edhe  tabela e sipërfaqeve në çdo  kuotë,  me ndryshimet që janë realizuar nga projekti i miratuar me leje ndërtimi.

11.Akt-ekspertiza e qëndrueshmërisë së objektit. Personi  i  autorizuar,  duhet  të  dorëzoje akt ekspertizën  për  qëndrueshmërinë  e  objektit,  të hartuar  dhe  firmosur  nga  inxhinier  konstruktor  i licensuar. Së bashku me akt-ekspertizën,  duhet  të  jenë  të bashkëlidhura licensa  e  vlefshme  juridikisht,  e noteruar, (studio apo individ, qoftë). Akti  realizohet  një  i  vetëm  për  të  gjithë  godinën, pavarësisht se sa prej banorëve kanë paguar apo jo për realizimin e aktit. Nëse  do  të  disponohet,  dokument  i  vlefshëm juridikisht, konsiderohet edhe deklarata noteriale e konstruktorit,     zbatuesit     të     punimeve     dhe investitorit, ku sigurohet se objekti i zbatuar është konstruktivisht i qëndrueshëm edhe pas ndryshimeve në zbatim.

12.Akt marrëveshje midis ndërtuesit dhe pronarëve të truallit. Personi i autorizuar, duhet të saktësojë   dhe sigurojë  nëse,  përfitues  në  leje  legalizimi  brenda godinës, janë edhe pronarët e truallit, apo trashëgimtare të tyre. Nëse në dokumentacionin poseduar nga ASHK, kontrata e sipërmarrjes është në   mungesë, pronarët e truallit duhet të dorëzojnë kopje të akt-marrëveshjes  ose  kontratës  së  sipërmarrjes,  si dhe çfarëdo akti tjetër notarial, i cili ka lidhje me këtë zhvillim.

13.Akte noteriale

Çfarëdo akti notarial, që lidhet me posedimin dhe pronësinë, është mirë të  depozitohet si dokumentacion shtesë,  për të qartësuar gjendjen juridike.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of