Prezantohet anketa e BEI-it për investime në Bullgari

18/12/2018 8:52 AM 0 komente

Banka Europiane e Investimeve (BEI) zhvilloi një konferencë në Sofje në partneritet me Dhomat e Tregtisë të Austrisë, Francës, Gjermanisë, Greqisë dhe Italisë. Në konferencë u prezantuan rezultatet e vitit 2018 të anketës vjetore të Investimeve të BEI dhe EIBIS, e cila së bashku me Raportin e Investimeve të BEI ofron një pasqyrë të dinamikës ciklike dhe strukturore që qëndron pas investimeve në Europë.

Të dhënat e EIBIS për vitin 2018 konfirmuan vërejtjet e dy viteve të mëparshme lidhur me aktivitetin e ulët të investimeve në korporata. Bullgaria ka një nga nivelet më të larta të firmave jo-investuese në BE (vetëm 64% e firmave investuan në vitin e fundit financiar në krahasim me 87% të BE-së).

Gati një e pesta e firmave bullgare i vlerësojnë investimet e tyre gjatë tre viteve të fundit si të pamjaftueshme. Si rezultat, cilësia e aseteve fiskale të korporatave është relativisht e ulët, pjesa e makinave dhe pajisjeve shtetërore të firmave bullgare është vetëm gjysma e mesatares së BE-së.

Firmat bullgare janë më pak optimiste në lidhje me investimet e vitit 2018 në krahasim me vitin e mëparshëm dhe planet e tyre të investimeve janë përqendruar në zëvendësimin e aseteve të paprekshme. Investimi në asetet e paprekshme është më poshtë nivelit të BE-së (22% kundrejt 36%). Pjesa më e ulët e investimit në asetet e paprekshme pasqyron pjesën e ulët të kompanive inovative në vend.

Nëse do të shikonim më me vëmendje aktivitetin e inovacionit të firmave në Bullgari, do të vërenim se firmat inovative mbështeten kryesisht në adoptimin e inovacionit sesa në zhvillimin e tij. Pengesa për investimet, fakt i përmendur shpeshherë në Bullgari, vjen si pasojë e mungesës së stafit me përgatitjen e duhur.

Pasiguria për të ardhmen është pengesa e dytë më e madhe. Marrja e financave të jashtme mbetet një prej vështirësive më të mëdha për firmat bullgare.

Mbështetja në burimet e financimit të brendshëm mbetet shumë më e lartë në krahasim me shtetet e tjera anëtare të BE-së.

Këto të dhëna u bazuan në intervistat e kryera me 476 firma në Bullgari gjatë periudhës prill-gusht 2018.

Kjo anketë është pjesë e anketës vjetore të Bankës Europiane të Investimeve dhe Investimeve (EIBIS), i cili është një sondazh i BE-së për 12,500 firma, që mbledh informacion sasior mbi aktivitetet e investimeve nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, kërkesat e tyre financiare dhe vështirësitë më të cilat ato përballen.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of