Rregullat e reja: Rastet kur kufizohet shit-blerja e ndërmarrjeve

07/06/2018 10:47 PM 0 komente

Autoriteti i Konkurrencës ka nxjerrë për konsultim një udhëzim të ri të lidhur me kufizimet drejtpërdrejt të lidhura me përqendrimet (shit-blerjet) e ndërmarrjeve. Në thelb dokumenti trajton çështjen të ndarë në tre aspekte ku së pari janë parimet e përgjithshme që ndiqen nga kompanitë, së dyti parimet kur ka kufizime gjatë përfitimit të kontrollit të ndërmarrjes dhe së treti kufizimet gjatë krijimit të ndërmarrjeve të përbashkëta të njohura si joint-venture.
Kjo do të thotë që në rastet kur një kompani shet aksionet apo aktivet palët që bëjnë përqendrimin mund të lidhin marrëveshje të tjera që mund të përbëjnë kufizim në treg. Për të mos cenuar në finale interesin e kompanive të tjera si dhe atë të qytetarëve Konkurrenca ndjek nga afër që përqendrimi të ndjekë disa rregulla duke përcaktuar se kur mund të bëhen kufizime.
“Në mënyrë që kufizimet të konsiderohen si “drejtpërdrejtë të lidhura me implementimin e një përqendrimi”, ato duhet të jenë ngushtësisht të lidhura me vetë përqendrimin. Për këtë nuk mjafton vetëm fakti që marrëveshja të jetë lidhur në të njëjtin kontekst, ose në të njëjtën kohë me përqendrimin. Kufizimet e drejtpërdrejta të lidhura me përqendrimin janë ekonomikisht të lidhura me transaksionin kryesor dhe kanë për qëllim të lejojnë një tranzicion të qetë në strukturën e ndryshuar të shoqërisë pas përqendrimit” thuhet në udhëzim.
Në disa raste Konkurrenca pranon se marrëveshjet mund të jenë të jenë të nevojshme për të çuar deri në fund përqendrimin gjë që do të thotë që nëse ato nuk lidhen përqendrimi nuk kryhet. Në çdo rast kompanitë duhet të vlerësojnë dhe të zgjedhin atë që është më pak kufizuese për konkurrencën.
“Marrëveshjet e nevojshme për zbatimin e një përqendrimi synojnë në mënyrë tipike të mbrojnë vlerën e transferuar, të ruajnë vazhdimësinë e furnizimit pas shpërbërjes së ish subjektit ekonomik, ose të bëjnë të mundur krijimin e një subjekti të ri juridik. Për të përcaktuar nëse një kufizim është I nevojshëm, duhet të merret parasysh jo vetëm natyra e tij, por të sigurohet që edhe kohëzgjatja e tij, objekti dhe zona gjeografike e zbatimit të mos e tejkalojnë atë që në mënyrë të arsyeshme kërkon zbatimi i përqendrimit. Në rast se mundësohen alternativa të tjera, të cilat janë njësoj efikase për të arritur synimin legjitim ndërmarrjet duhet të zgjedhin atë që është objektivisht më pak kufizuese për konkurrencën” vlerëson Konkurrenca në udhëzimin e nxjerrë për konsultim.
Gjatë shitjes së një kompanie zakonisht nevoja për një marrëveshje kufizuese sipas Autoritetit të Konkurrencës është nga ana e blerësit i cili do një garanci më shumë.
Gjatë vitit 2017 sipas Autoritetit të Konkurrencës janë kryer në total 16 përqendrime ndërmarrjesh.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of