Shpallet faza tjetër e SME Innoboost, si mund të përfitojnë NVM të Ballkanit (dhe Shqipërisë)

25/11/2019 12:00 PM 0 komente

‘SME Innoboost’, program mbështetës nga BE, ka hapur fazën e tij të radhës, në të cilën do të ofrojë asistencë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të Ballkanit gjatë muajit dhjetor, në fushën e inovacioneve dhe produkteve që lidhen me to. Kjo fazë, parashikon zhvillimin e të dhënave, mjeteve dhe një sistemi për të rritur potencialin e inovacionit dhe konkurrencën e NVM-ve në rajonin e Ballkanit në mënyrë që të kontribuojë në një zhvillim të zgjuar dhe të qëndrueshëm.

Në këtë kontekst, përfituesit e projektit zhvillojnë një SAT, një sistem vetëvlerësimi të bazuar në një pyetësor që përmbante pyetje të organizuara në kategori ekonomike dhe organizative që, bazuar në gjykimin e ekspertëve, përcaktojnë profilin e ndërmarrjes së testimit, dhe veçanërisht në këtë rast aftësia e tij për të prezantuar ose krijuar inovacione dhe produkte, shërbime ose lloj tjetër inovacioni. Pas plotësimit të pyetësorit, bazuar në një mekanizëm matematikor / analizë shumë-kritere /, sistemi përcakton aftësitë e kompanisë, duke treguar në përqindje aftësitë e kompanisë në secilën kategori pyetjesh dhe formon një vlerësim përfundimtar përmbledhës.  Kështu, kompania mund të shohë se ku janë pikat e forta të saj dhe ku duhet të bëjë përpjekje shtesë për të qenë më të suksesshëm në krijimin ose zbatimin e inovacioneve.

Ndërmarrjet Mikro, të Vogla dhe të Mesme (NVM) në Rajonin e Ballkanit përjetojnë vështirësi në realizimin e potencialit të tyre inovativ – tregjet janë të fragmentuara, transferimi i njohurive është nën nivele optimale dhe mirëkuptimi brenda NVM-ve lidhur me risitë duhet të përmirësohet, sipas njoftimit.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të forcojë kapacitetin e inovacionit transnacional të NVM-ve nga sektorët e përzgjedhur me përparësi dhe t’i mbështesë ata që të bëjnë formime të qëndrueshme të rrjetit me NVM të tjera nga rajoni BP, në mënyrë që të shkëmbejnë njohuritë si dhe të zhvillojnë inovacione, përmes bashkimit të partnerëve, të 5 vendet e BM dhe pajisjen e NVM-ve me të dhëna, mjete dhe sisteme përkatëse. 

Projekti mbështet dy fazat e para në ciklin e inovacionit – prova e konceptit dhe zhvillimi i inovacionit.

Projekti do të çojë në:

– Rritje e konkurrencës së NVM-ve, në mënyrë specifike duke synuar mikro ndërmarrjet që përfaqësojnë 92% të të gjitha NVM-ve në BG, 71% në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe 95% në Shqipëri;

– Ulë hendekun e inovacioneve midis vendeve të BE dhe IPA duke mbështetur transferimin e njohurive dhe grupet e inovacionit në rajonin e BP;

– Përmirësimi i vendimmarrjes dhe planifikimi strategjik në nivelin transnacional nga politikë-bërësit në politikë-bërësit kombëtar, rajonal dhe lokal.

 

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of