Sigurime, viti nuk nisi mbarë; Tregu në janar ra me rreth 14%

25/02/2016 4:33 PM 0 komente

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për muajin janar 2016 kapën vlerën mbi 1,021 milionë lekë, ose 13.85% më pak se në muajin janar 2015.

Gjatë muajit janar 2016, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 72,134 me një ulje prej 3.05% krahasuar me muajin janar 2015. Tregu vazhdoi të mbetet sërish i orientuar tek sigurimet e Jo-Jetës, të cilat sollën 90.94% të vëllimit të përgjithshëm të primeve, duke i lënë sigurimet e Jetës me 9.06%. Parë nga këndvështrimi i ndarjes së tregut sipas llojit të sigurimit, i detyrueshëm dhe vullnetar, primet e shkruara bruto të sigurimit vullnetar zënë 40.31% dhe primet e shkruara bruto të sigurimit të detyrueshëm zënë 59.69% të totalit të tregut.

Gjatë muajit janar 2016, dëmet e paguara bruto në tregun e sigurimeve, arritën në rreth 260 milionë lekë, ose 18.72% më shumë se në muajin janar 2015.

Sigurimi i Detyrueshëm Motorik

Primet e sigurimit të detyrueshëm motorik, gjatë muajit janar 2016 arritën rreth 610 milionë lekë, ose 7.50% më pak se në muajin janar 2015.
Produkti MTPL e brendshme, në muajin janar 2016, pati një ulje prej 10.10% të volumit të primeve të shkruara bruto. Kjo u shoqërua edhe me një ulje të numrit të kontratave prej 9.36% krahasuar me muajin janar 2015.
Produkti Sigurim Kufitar në muajin janar 2016 pati një ulje prej 24.04% të volumit të primeve të shkruara bruto. Kjo u shoqërua nga një ulje e numrit të kontratave prej 12.95% krahasuar me muajin janar 2015.
Produkti Karton Jeshil, në muajin janar 2016, pati një rritje me 10.41% të volumit të primeve të shkruara bruto krahasuar me muajin janar 2015. Po kështu edhe numri i kontratave u rrit me 15.93%.
Sigurimi Vullnetar

Primet e sigurimit vullnetar, gjatë muajit janar 2016 arritën mbi 412 milionë lekë, 20.43% më pak se në muajin janar 2015. Numri i kontratave të sigurimit vullnetar u rrit me 0.14% krahasuar me muajin janar 2015.
Sigurimet vullnetare të Jo-Jetës gjatë muajit janar 2016, patën ulje me 25.23% kundrejt muajit janar 2015.

Në portofolet e pronës, përgjegjësive, garancive të cilat gjatë muajit janar 2016 siguruan mbi 153 milionë lekë të ardhura në total, vendin e parë e zunë zjarri dhe dëmtime të tjera në pronë me rreth 57.48%, të pasuara nga sigurimi i përgjegjësive të përgjithshme civile me 30.81% të totalit.

Në portofolin sigurimi nga zjarri dhe forcat e natyrës, gjatë muajit janar 2016, vihet re një ulje prej 64.23% e volumit të primeve të shkruara bruto të këtij portofoli dhe një ulje me 2.42% e numrit të kontratave të sigurimit, krahasuar me muajin janar 2015.

Të ardhurat nga sigurimet e aksidenteve dhe shëndetit, gjatë muajit janar 2016, arritën në rreth 106 milionë lekë, duke shënuar rritje prej 6.09% në krahasim me muajin janar 2015.

Primet nga sigurimet e Jetës gjatë muajit janar 2016, arritën rreth 93 milionë lekë, ose 2.13% më shumë se në muajin janar 2015.

Dëmet e Paguara Bruto

Pagesat e dëmeve gjatë muajit janar 2016 u rritën me 18.72% krahasuar me muajin janar 2015. Pjesa më e madhe e dëmeve të paguara bruto i përket sigurimit motorik me rreth 157 milionë lekë, apo 60.51% të totalit të dëmeve të paguara bruto.

graf

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of