Tatimet: Afati i fundit për pagimin e dividentit 21 gushti

17/08/2017 1:44 PM 0 komente

Tatimet kanë njoftuar se Data 21 Gusht është afati i fundit për pagimin e dividentit.

Njoftimi i plotë:

Referuar nenit 33/1, pika 3 të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar, ju sjellim në vëmendje se çdo person juridik, duhet të deklarojë dhe të paguajë për llogari të administratës tatimore, tatimin mbi dividendin e pagueshëm, brenda datës 21 Gusht të vitit 2017.

Sqarojmë se pavarësisht nga koha kur kryhet pagesa e dividendëve për përfituesit, pagesa e tatimit mbi dividentin është detyrim i pavarur nga fakti nëse është bërë ose jo shpërndarja e tij.

Mosrespektimi i këtij afati është i dënueshëm administrativisht, sipas penaliteteve të zbatueshme bazuar në ligjin nr. 9920 datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of