Tatimet kujtojnë biznesin e vogël të dorëzojë deklaratën e tatimit të thjeshtuar

07/02/2020 6:43 PM 0 komente

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton bizneset që të përmbushin brenda afatit ligjor detyrimin për deklarimin dhe pagesën e Tatimit të
Thjeshtuar mbi Fitimin, sipas përcaktimeve të legjislacionit tatimor.

! Për tatimpaguesit e Biznesit të vogël, të cilët janë të regjistruar për Tatimin e Thjeshtuar mbi Fitimin, afati i deklarimit të deklaratës vjetore për vitin 2019 është data 10 Shkurt 2020.

Për çdo paqartësi në përmbushjen e këtij
detyrimi ligjor, tatimet ftojnë bizneset të drejtohen për informacion në sportelet tona të Shërbimit të Tatimpaguesve më afër jush, apo në Qendrën e Thirrjeve përmes numrit të gjelbër 0800 00 02.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of