Tatimet referojnë rastet kur kufizohet e drejta e zbritjes së TVSH-së

07/11/2017 3:58 PM 0 komente
TEMA TE NGJASHME:

Në një manual të posaçëm, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka publikuar rastet kur kufizohet e drejta e zbritjes së TVSH-së.

Ligji “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në RSH”, i ndryshuar, është ligji bazë, i cili përcakton rregullat dhe aplikimin eTatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH), e cila zbatohet si një tatim në përqindje mbi çmimin e mallrave dhe shërbimeve dhe bëhet e kërkueshme për t’u paguar pas zbritjes së TVSH-së që rëndon drejtpërdrejt elementet e kostos së mallrave dhe shërbimeve.

Sipas përcaktimit ligjor të nenit 2 “Fusha e zbatimit”, Tatimit mbi Vlerën e Shtuar i nënshtrohen të gjitha furnizimet e mallrave dhe shërbimeve, të kryera kundrejt pagesës, brenda territorit të RSH, nga një person i tatueshëm që vepron si i tillë, si dhe të gjitha importet e mallrave në territorin e RSH.

Bazuar në nenin 68 “Lindja e së drejtës së zbritjes –Parim i Përgjithshëm”, e drejta e zbritjes lind kur TVSH-ja e zbritshme bëhet e kërkueshme për personin e tatueshëm në bazë të parashikimeve të nenit 32.

TVSH-ja e zbritshme është pikërisht:

a) TVSH-ja që shkruhet në faturën e lëshuar nga furnizuesi

b) TVSH-ja e paguar në import

Më tej, bazuar në nenin 69 të ligjit, personi i tatueshëm që kryen furnizime të tatueshme gëzon të drejtën që të zbresë nga TVSH e llogaritur, TVSH-në për furnizimet e marra, në masën që këto furnizime përdoren nga personi i tatueshëm në funksion të transaksioneve të tatueshme që ai kryen. Por pavarësisht se personi i tatueshëm është në kushtet e zbatimit të nenit 69 dhe 70 të ligjit, nene të cilat saktësojnë transaksionet e tatueshme që ju japin tatimpaguesve të drejtën e zbritjes së TVSh-së, nuk do të lejohet zbritja e TVSH-së për rastet kur ai disponon faturë të lëshuar nga persona të tretë jo në përputhje apo në shkelje të dispozitave të ligjit siç përcaktohet në nenin 76, pikat 5, 6, 7 të ligjit.

Sipas pikës 1 të nenit 74 të ligjit, përjashtohen nga e drejta e zbritjes së TVSH-së shpenzimet për blerjen, importin e mallrave, shpenzimet për shërbimet e përcaktuara shprehimisht ne këtë dispozite.

a) shpenzimet e karburantit, përveç rastit kur

i) qëllimi i veprimtarisë ekonomike ështëblerja e karburantit me qëllim për ta shitur atë;

ii) karburanti i blerë është përdorur për nevoja teknologjike në funksion të arritjes së qëllimit primar të biznesit. Në këtë rast,me kushtin që karburanti i blerë të përdoret vetëm për nevoja të veprimtarisë ekonomike të tatueshme dhe për asnjë nevojë tjetër, TVSH-ja kreditohet deri në normativat e përcaktuara në udhëzimin e Ministrit të Financave sipas veprimtarive;

b) shpenzimet e karburantit të çdo lloji, i përdorur për autoveturat;

c) shpenzimet për autovetura dhe shërbimet në lidhje me to, përveç rasteve kur:

i) qëllimi i veprimtarisë ekonomike është blerja eautoveturave vetëm me qëllim për t’i shitur ato;

ii)përdorimi i autoveturave është i vetmi qëllim i veprimtarisë ekonomike (dhënia me qira, shërbimi i taksive, ambulancave dhe veprimtari të ngjashme të kësaj natyre);

ç) shpenzimet për udhëtime e dieta, strehimin në hotele, veprimtari çlodhëse dhe argëtuese, shpenzime luksi dhe të përfaqësimit gjatë ushtrimit të veprimtarisë ekonomike. Për shpenzimet e përfaqësimit e drejta e zbritjes nuk lejohet për shpenzime përtej normës së lejuar për njohjen e tyre si shpenzim i zbritshëm, në përputhje me ligjin që trajton tatimin mbi fitimin.

 

 

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of