Tatimet shpallin 30 kriteret e performancës deri më 2021

23/12/2016 11:09 AM 0 komente

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka përpiluar një listë me 30 tregues performance që ajo duhet të përmbushë gjatë ushtrimit të aktivitetit të saj në katër vitet në vijim. Një pjesë e rëndësishme i është kushtuar edhe marrëdhënieve me biznesin. Për këtë qëllim, një nga kriteret që tatimet i kanë vënë vetes janë sondazhet me bizneset, nëse ato janë të kënaqur me punën e administratës tatimore.

Por zbatimi i planit të të ardhurave qëndron në krye të objektivave. Më tej, tatimet do të kostojnë gjatë të gjitha shërbimet tatimore dhe do të matin madhësinë e hendekut tatimor sipas nivelit të rreziqeve.

Ja të gjitha të gjitha objektivat

1-Zbatimi i planit vjetor të të ardhurave sipas llojit të të ardhurave.

2 -Kosto e administrimit të tatimeve (lekë të shpenzuara për lekë të mbledhura).

3- Numri i deklaratave të dorëzuara në kohë nga individë.

4 -Numri i deklaratave të dorëzuara në kohë nga sipërmarrje.

5- Niveli i kënaqësisë së tatimpaguesve në ndërveprimin me Administratën Tatimore (rezultatet e sondazheve)

6- Madhësia e hendekut tatimor sipas llojeve të risqeve.

7- Zvogëlimi i riskut të sjelljes së tatimpaguesve, pas trajtimit – reduktimi i numrit të tatimpaguesve me risk.

8- Zvogëlimi i riskut të sjelljes së tatimpaguesve, pas trajtimit – reduktimi i dëmit.

9- Numri i veprimeve, kontrolleve, në të cilën është përdorur analiza elektronike e të dhënave.

10- Numri i tatimpaguesve me borxh ndaj numrit total të tatimpaguesve.

11- Numri i tatimpaguesve që kanë paguar detyrimet tatimore brenda afatit ligjor, ndaj numrit të përgjithshëm të tatimpaguesve që kanë deklaruar një detyrim.

12- Raporti i detyrimeve të paguara brenda afatit ndaj shumës së përgjithshme të detyrimeve të deklaruara.

13- Niveli i kënaqësisë punonjësve kundrejt institucionit dhe drejtuesve (rezultatet nga anketimi i mbështetur në faktorët e motivimit).

14- Numri i çështjeve të apeluara ndaj numrit total të kontrolleve të kryera.

15- Numri i kontrolleve të hedhura poshtë pjesërisht ose plotësisht me vendim të formës së prerë ndaj numrit total të kontrolleve të ankimuara.

16- Numri i deklaratave të korrektuara si rezultat i veprimeve të kontrollit.

17- Numri i kontrolleve të kryera ndaj tatimpaguesve që kryejnë tregtinë elektronike.

18- Numri i njoftimeve i dërguar tatimpaguesve me qëllim parandalimin e mashtrimit dhe nxitjen e korrektimit vullnetar.

19-Numri i takimeve të mbajtura me tatimpaguesit, me qëllim parandalimin e mashtrimit dhe nxitjen e korrektimit vullnetar.

20- Vlera dhe numri i deklaratave të korrigjuara nga tatimpaguesit, si rezultat i njoftimeve të dërguara apo takimeve të mbajtura me ta.

21- Koha e procesimit të kërkesave për rimbursim

22- Numri total i taksapaguesve i asistuar (tel. / ballë për ballë )

23- Numri total i klikimeve elektronike (internet, ecc)

24 -Numri total i vizitave këshilluese të përfunduara

25- Numri i seminareve edukues të realizuar

26- Vlera e taksës së vleresuar nga Kontrolli (për tipologji kontrolli)

27- Vlera e paguar e taksës së aksesuar nga Kontrolli

28- Sa raste kontrolli janë referuar (mujore) në Drejtorinë e Hetimit Tatimor (dhe vlera)

29- Numri i bizneseve të reja të regjistruara

30- Numri i individëve (punonjësve) të regjistruar.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of